Przetargi.pl
Projekt wyzbrojenia Porąbka - Klimontów dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt wyzbrojenia Porąbka - Klimontów dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Projekt techniczny (technologia) wyzbrojenia oraz naprawy obudowy szybowej szybów adaptowanych na pompownie głębinowe ze szczegółowym opracowaniem dla szybu Ryszard w pompowni głębinowej Porąbka - Klimontów. 2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi 41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9 Ruch I Pompownie głębinowe - lokalizacja zgodnie z pkt. 3 ppkt. 3.1 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1. Sporządzenie dokumentacji technicznej (technologii) wyzbrojenia następujących szybów adaptowanych na pompownie głębinowe: szyb Ryszard - pompownia głębinowa Porąbka - Klimontów, ul. Kosynierów 36, 41-219 Sosnowiec szyb Bartosz II - pompownia głębinowa Katowice, ul. Kopalniana 6, 40-205 Katowice szyb II - pompownia głębinowa Gliwice, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice szyb Fortuna II - pompownia głębinowa Kleofas, ul. Obroki 77, 40-833 Katowice, szyb II - pompownia głębinowa Grodziec, ul. Barlickiego 6, 42-506 Będzin, szyb Cieszkowski - pompownia głębinowa Paryż, ul. Perla 10, 41-301 Dąbrowa Górnicza uwzględniającą obowiązujące w tym zakresie przepisy. 3.2. Sporządzenie kompleksowej dokumentacji technicznej Page 1 of 8 wyzbrojenia i naprawy obudowy szybu Ryszard pompowni głębinowej Porąbka - Klimontów, uwzględniającą obowiązujące w tym zakresie przepisy..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach