Przetargi.pl
Termomodernizacja 3 Maja 7 ( II )

Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6721714 , fax. 32 6721714
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Krzywa 3 3
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 6721714, fax. 32 6721714
  REGON: 27659603600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.zawiercie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja 3 Maja 7 ( II )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 7 w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach ( II ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wniesienie wadium w wysokości : 4.000 zł ( cztery tysiące złotych ) do dnia 3 czerwca 2014 r. do godz. 09:30

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm-zawiercie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach