Przetargi.pl
świadczenie usług asystenta rodzin objętych wsparciem w ramach projektu Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3242666 , fax. 32 3242694
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolejowa 2 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 32 3242666, fax. 32 3242694
  REGON: 00345536200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług asystenta rodzin objętych wsparciem w ramach projektu Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wsparciem zostaną objęte rodziny wskazane przez Zamawiającego w wymiar czasowym wsparcia dla poszczególnych rodzin określonym w częściach zamówienia: Część 1: 40 godzin zegarowych Część 2: 50 godzin zegarowych Część 3: 60 godzin zegarowych Część 4: 120 godziny zegarowych Część 5: 40 godzin zegarowych Część 6: 40 godzin zegarowych Część 7: 60 godzin zegarowych Część 8: 40 godzin zegarowych Część 9: 50 godzin zegarowych Do zadań asystenta rodziny będzie należało w szczególności: a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym wskazanym przez Zamawiającego; b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; c) udzielanie rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi (min. w formie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci); d) wspieranie aktywności społecznej rodzin; e) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poszukiwania, podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej; f) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, g) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną (sporządzenie planu pracy z rodziną, składanie w określonych przez MOPS terminach kart działań asystenta rodziny, złożenie końcowego sprawozdania z pracy z rodziną), h) stała współpraca z pracownikami socjalnymi wskazanymi przez Zamawiającego, i) stworzenie protokołów zdawczo-odbiorczych zrealizowanego zamówienia j) kontakt osobisty z koordynatorem projektu - minimum raz w miesiącu w ostatni piątek w godzinach urzędowania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mikolow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach