Przetargi.pl
Dostawa wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-585 Katowice, ul. Brynowska 25 A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6091618, 6091601 , fax. 032 6091618
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  ul. Brynowska 25 A 25 A
  40-585 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6091618, 6091601, fax. 032 6091618
  REGON: 00009247900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.wiw.gov.pl, http://bip.katowice.wiw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych 1. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 38 Pakietów UWAGA!: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane Pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w Pakiecie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 2 do SIWZ. 3. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę wzorce muszą posiadać aktualnie obowiązujące świadectwa lub certyfikaty kontroli jakości, dotyczące danej partii wzorców zawierające datę i podpis upoważnionej osoby. 4. Wszystkie wzorce, stanowiące przedmiot zamówienia winny w chwili dostawy posiadać maksymalny dopuszczalny termin przydatności do użycia - co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Dla Pakietów Nr 14, 36, 37 -wymagany termin ważności min. 24 miesiące - licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 5. Do dostarczonych wzorców winne być załączone instrukcje/ etykiety, z których będzie wynikać szczegółowy skład produktów. Instrukcja/etykieta musi być w języku polskim. 6. Wymagany termin realizacji zamówienia - 15 lipiec 2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: witryna www: http:// bip.katowice.wiw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach