Przetargi.pl
Prace budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej budynków C i G należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-345 Wrocław, ul. Komandorska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 36 80 493
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 80 493
  REGON: 15310000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej budynków C i G należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Prace budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej budynków C i G należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym rozdziale SIWZ, Dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 6a/6b do SIWZ oraz Wzorze umowy stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zgodnie z rozdz. XII pkt 8 SIWZ), przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, korzystając ze wzoru udostępnionego przez Zamawiającego stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca należący do grupy kapitałowej, w ramach której przynajmniej jeden z jej członków złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu,wypełniając zał. nr 4 do SIWZ w punkcie 1 zaznacza kwadrat drugi („należymy do grupy kapitałowej”), natomiast w punkcie 2 – zgodnie ze swoim wyborem. Wykonawca należący do grupy kapitałowej, w ramach której żaden z jej członków nie złożył odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu oraz Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wypełniając zał. nr4 do SIWZ w punkcie 1 zaznacza kwadrat pierwszy („nie należymy do grupy kapitałowej”),natomiast punkt 2 wykreśla

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach