Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-215 Srebrna Góra, ul. Kręta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 818 00 99 , fax. 74 818 00 99
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
  ul. Kręta 4
  57-215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 74 818 00 99, fax. 74 818 00 99
  REGON: 89150394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.forty.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla projektu pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” Część I A. Projekt wykonawczy robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII – TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ B. Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych; Część II: Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego na budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłącze wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: część 1: 4000 zł (słownie: cztery tysiące). część 2: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały określony w SIWZ okres związania ofertą. 4. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu – na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich / Oddział w Budzowie Nr rachunku: 17 95331014 2003 0000 0837 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – dokumentacja techniczna część ….” oraz podać numer części na które wnoszone jest wadium, 7. O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt VII.4.1) SIWZ. 8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku gdy Wykonawca polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy PZP, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o udostępnieniu zasobów - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie zawierać będzie w szczególności następujące informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi zawierać postanowienia uprawniające pełnomocnika do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach