Przetargi.pl
Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ – Etap I” oraz „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ – Etap II”

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kochanowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 473 103 , fax. 757 526 419
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  ul. Jana Kochanowskiego 10
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 756 473 103, fax. 757 526 419
  REGON: 23082149200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.jgora.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ – Etap I” oraz „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ – Etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ – Etap I” oraz „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ – Etap II”, realizowanych w oparciu o Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie odrębne części: 1) Część I zamówienia – polegającą na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2760D w Zachełmiu (gmina Podgórzyn) w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ – Etap I”, 2) Część II zamówienia – polegającą na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2721D i 2650D w miejscowości Podgórzyn w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ – Etap II”. 3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 4. Opis dotyczący Części I zamówienia: 1) Przedmiotem Części I zamówienia jest przebudowa istniejących poboczy w odcinkach uszkodzeń z kruszywa kamiennego na odcinkach prostych poprzez ich wyrównanie (miejsc przemieszczeń materiału i powstałych ubytków) oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym 0-31,5 mm i zagęszczeniem mechanicznym. 2) Na łukach drogi należy wymienić pobocza z kruszyw kamiennych na pobocza z kostki kamiennej 14-17 cm, ułożonej na podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm. 3) Grunt kamienny z korytowania należy wbudować w ubytki poboczy na odcinkach prostych. 4) Szczelinę pomiędzy kostką kamienną a istniejącą nawierzchnią bitumiczną należy uzupełnić masą asfaltową lub mieszanką betonową odporną na uszkodzenia. 5) Zakres zadania w ramach Części I obejmuje w szczególności: a) wyrównanie poboczy istniejących z kruszyw kamiennych – 450,00 m2, b) uzupełnienie poboczy z kruszyw kamiennych 0-31,5 mm śr. gr. 12 cm – 450,00 m2 / 54,0 m3, c) pobocza i ściek z kostki kamiennej 14/17 cm – 375,00 m2. 5. Część II zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań: 1) Zadania 1 – dotyczącego odcinka drogi powiatowej nr 2721D w Podgórzynie – polegającego na przebudowie istniejących poboczy z kruszywa kamiennego na pobocza, ścieki i zjazdy z kostki kamiennej 14-17 cm, ułożone na podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm oraz udrożnienie rowu i umocnienie go płytami ażurowymi na ławie betonowej, a także wymianę istniejącego przepustu na drodze powiatowej nr 2721D – w zakresie: a) ściek, zejścia, zjazdy i pobocza z kostki kamiennej – 128 m2, b) umocnienie rowów płytami bet. ażur. gr. 8 cm na ławie bet. – 80 m2, c) udrożnienie i profilowanie rowów – 50 m, d) przepusty z rur karbowanych PEHD fi 300 mm – 6,0 m; 2) Zadania 2 – dotyczącego odcinka drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie – polegającego na przebudowie i remoncie istniejących poboczy w odcinkach uszkodzeń poprzez ścinkę, plantowanie zawyżonych i nierównych poboczy gruntowych, miejscowe uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym oraz wymianę na łukach drogi poboczy z kruszywa kamiennego i gruntowych na pobocza z kostki kamiennej, ułożonej na podbudowie z betonu na drodze powiatowej nr 2650D – w zakresie: a) ścinka i plantowanie poboczy – 2400 m2, b) uzupełnienie poboczy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm śr. 12 cm – 375 m2/45 m3, c) pobocza i ściek kamienny – 147 m2. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 1) w zakresie Części I zamówienia: a) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna (w tym: plan sytuacyjny, projekt zagospodarowania terenu i przekroje konstrukcyjne) – stanowiąca Załącznik Nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca Załącznik Nr 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 7a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) Kosztorys ofertowy – stanowiący Załącznik Nr 8a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) w zakresie Części II zamówienia: a) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opisy przedmiotu zamówienia – dla każdego z dwóch zadań oraz Dokumentacja techniczna (w tym: plany sytuacyjne, projekty zagospodarowania terenu i przekroje konstrukcyjne – dla każdego z dwóch zadań) – stanowiąca Załącznik Nr 5b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca Załącznik Nr 6b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 7b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) Kosztorys ofertowy – stanowiący Załącznik Nr 8b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze (III piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587 – w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania. Wszystkie dokumenty tworzące Dokumentację projektowo-techniczną są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. 8. Jeżeli dokumentacja niniejszego postępowania, w tym szczególności Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary robót i Kosztorysy ofertowe, wskazywałaby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji – pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów – o ile występują w dokumentacji projektowo-technicznej – określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy, który należy traktować jako pomocniczy przy określaniu właściwości oraz parametrów przedmiotu zamówienia i mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawców wyrobów lub rozwiązań równoważnych – przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, gwarantując zgodność z Dokumentacją projektową (Załącznikami Nr 5a i 5b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Informacje dodatkowe – dotyczące obu części zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 2) Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumencie nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 3) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca – w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót – odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót na czas trwania prac – zgodnie ze schematami stanowiącymi Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca wprowadzając tymczasową organizację ruchu poza obszarem zabudowanym (według załączonych schematów) winien dostawić przed dojazdami do robót oznakowanie pionowe B-33 (60km/h) stopniujące odpowiednio prędkość pojazdów do żądanej prędkości 30km/h – według schematu na zakresie robót. 5) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną łącznie z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej. 6) Wybrany Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłoży Zamawiającemu wypełniony Kosztorys ofertowy (dla danej części zamówienia, tj. Załącznik Nr 8a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w zakresie Części I, Załącznik Nr 8b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w zakresie Części II). Łączna wartość robót wskazana w przedłożonym Kosztorysie ofertowym musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy (dla danej części zamówienia). 7) Zamawiający – w zakresie obu części zamówienia – wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w lit. a). 8) Okres gwarancji, o której mowa w pkt 7 lit. a, stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 60-miesięcznego okresu gwarancji. 11. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w zakresie Części I zamówienia oraz Załącznik Nr 4b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w zakresie Części II zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1a i/lub 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik (pełnomocnictwo musi być oryginalne lub poświadczone notarialnie); 3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Z przedmiotowego zobowiązania, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców odrębnie składa oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), a także oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 niniejszej Sekcji, tj. Załącznik Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 6) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) – Załącznik Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach