Przetargi.pl
Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.ZP/BZP/128/2017

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32, , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2017-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, , fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.ZP/BZP/128/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest - Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu - Etap II -w ramach realizacji zadania pn: Remont i przebudowa poddasza skrzydła północno - zachodniego budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej wraz z korytarzem, wiatrołapem parteru i klatką schodową przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu. 2.Budynek A-4 jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru Zabytków pod numerem 673/544/Wm, data wpisu 10.01.1995r.3.Zakres robót budowlanych:BRANŻA BUDOWLANA-zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ-Wiatrołap1.Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną akrylową z przygotowaniem powierzchni.2.Zamontowanie faset w miejscu styku ściany z sufitem.3.Remont posadzki z wymianą uszkodzonych płytek ceramicznych i cokoliku oraz wymianą Wycieraczki. 4.Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z naświetlem.Korytarz-1.Remont posadzki z wymianą uszkodzonych lub kolorystycznie przypadkowych płytek ceramicznych wraz z wymianą uszkodzonych cokolików. 2.Zamontowanie sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie stalowym w polach sklepiennych. 3.Malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni wraz z wykonaniem restauracji dekoracyjnych zwieńczeń łęków sklepiennych – wsporników. 4. Wykonanie kamiennej półki zamykającej łuk sklepienia z płyty giętej g-k (w części bocznej korytarza, przy wejściu do klatki schodowej).5.Wykonanie pilastrów dekoracyjnych płyt kamiennych na przedłużeniu łuków sklepienia. 6.Montaż gzymsów, faset i listew dekoracyjnych na ścianach i w miejscu styku ściany z sufitem. 7.Renowacja zabytkowych drzwi wewnętrznych z naświetlami.Klatka schodowa-1.Roboty rozbiórkowe i demontażowe (rozbiórka stropu podwieszonego o obudowy poddasza nad klatką schodową z płyt g-k wraz z rusztem drewnianym oraz istniejącym ociepleniem z wełny mineralnej. Demontaż wszystkich drzwi prowadzących na poszczególne kondygnacje).2.Rozbiórka okładziny schodów z wykładziny PCV, skucie posadzki z płytek i rozbiórka okładziny ceramicznej ścian (w pom. toalety zabudowanej na spoczniku +2,80). Wywóz i utylizacja gruzu.3.Remont konstrukcji drewnianej dachu (nad klatką schodową) z wbudowaniem konstrukcji ram z drewna wymiarowego, impregnowanego pod montaż okna doświetlającego i klapy dymowej. Odgrzybienie, naprawa i uzupełnienie wszelkich ubytków w istniejącej odkrytej konstrukcji dachu wraz z 3-krotną impregnacją.4.Wykonanie doświetlenia klatki schodowej oraz zamontowanie klapy oddymiającej z demontażem odpowiedniej części pokrycia z dachówki, wycięciem otworu montażowego w folii dachowej i obcięcie łat, montaż okna połaciowego wraz z kołnierzem uszczelniającym, uszczelnienie i uzupełnienie pokrycia dachu. 5.Uzupełnienie suchej zabudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z ociepleniem wełną mineralną w przestrzeni klatki schodowej.6.Okładzina ceramiczna ścian w węźle sanitarnym zlokalizowanym na spoczniku.7.Zamontowanie okien p.poż. w klasie EI30 w pomieszczeniu toalety.8.Zamontowanie drzwi p.poż. wraz z naświetlami w klasie EI30.9.Malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.10. Remont stopni drewnianych z uzupełnieniem ubytków i wymianą elementów zniszczonych.11.Remont drewnianych podłóg spoczników – z wymianą uszkodzonych desek.12.Remont drewnianej balustrady z uzupełnieniem brakujących fragmentów.13.Przygotowanie podłoża i ułożenie wykładziny winylowej na stopniach i spocznikach. BRANŻA SANITARNA - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ Instalacja centralnego ogrzewania 1.Instalacja kanalizacji sanitarnej 2.Instalacja wodociągowa 3. Instalacja p.poż. 4.Instalacja wentylacji mechanicznej BRANŻA ELEKTRYCZNA - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ 1 Montaż instalacji elektrycznej 2.Tablica TOS1/TOS1A 3.Demontaż istniejących urządzeń 4.Montaż oświetlenia ewakuacyjnego 5.Układanie kabla zasilającego Uwaga! Powyższe zakresy prac w poszczególnych branżach wyszczególnione w punkcie 3. („Zakres robót budowlanych”) nie wyczerpują wszystkich prac ujętych w dokumentacji projektowej. Oferta musi uwzględniać przyjęte rozwiązania projektowe w załączonej dokumentacji. 4.Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych, prac konserwatorskich, usług budowlanych w zakresie określonym w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, ujętych w projekcie wykonawczym i objętych decyzją pozwolenia konserwatorskiego - Decyzja Nr 1084/2016 z dnia 28.09.2016r. i opisanym w dokumentacji projektowej. 5.Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych, usług budowlanych określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej (zał. nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz w zakresie robót II etapu zadania (zał. nr 5 do umowy). 6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty jw. zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej:STWiORB), dokumentacją projektową, wytycznymi realizacyjnymi, niniejszą umową, zakresem robót II etapu zadania dla poszczególnych branż (zał. nr 5 do umowy) pozwoleniem na budowę (zał. nr 8 do umowy), decyzją udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w zespole zabytkowym (zał. nr 9 do umowy), postanowieniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (zał. nr 10 do umowy), obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, wydanymi uzgodnieniami i normami. 7.Uznaje się, że w zakresie rzeczowym robót powierzonym Wykonawcy do wykonania mieszczą się wszystkie roboty pośrednio i wprost wynikające z niniejszej umowy oraz wydanych decyzji i uzgodnień dotyczących zakresu określonego w §1 ust. 1 umowy. Każda zmiana sposobu (metody) wykonania robót proponowana przez Wykonawcę, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzór inwestorski. Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę, zaś Zamawiający nie będzie ponosić z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Wykonawca nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń 8.Zrealizowanie przedmiotu zamówienia oznacza wykonanie prac o których mowa wyżej i uzyskanie bezwarunkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego lub odbioru warunkowego wraz z protokołem usunięcia wszystkich wad i usterek. 9.Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w związku z tym możliwe będą ograniczenia w wykonywaniu robót uciążliwych. Wykonawca powinien prowadzić wszelkie prace głośne poza godzinami pracy pracowników administracyjnych 7:30-15:30 w dni robocze. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz do prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich. 10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ – Dokumentacja projektowa Uwaga: Dokumentacja nie zawiera przedmiarów robót; wycenę należy oprzeć na dokumentacji projektowej. 11.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 12.Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9 Roboty instalacyjne elektryczne Kategorie robót: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty murowe 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Roboty tynkarskie 45422000-1 Roboty ciesielskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 45421000-4 Stolarka budowlana 45453100-8 Roboty renowacyjne 45421141-4 Instalowanie przegród 45421152-4 Systemowe ściany, zabudowy i obudowy z płyt GK 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 Instalacja p.poż. 45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 5.000,00 PLN.( pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.2.w przypadku polegania na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a uPzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oferta musi się składać z: -oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 1 SIWZ; -Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ -(jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); -(jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 7 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach