Przetargi.pl
Remont klatki schodowej wraz z pomieszczeniami parteru w bud. Studium Języków Obcych przy ul.Drukarskiej 24a we Wrocławiu, należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-345 Wrocław, ul. Komandorska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 36 80 493,
 • Data zamieszczenia: 2017-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 80 493,
  REGON: 153100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowieniapubliczne.ue.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont klatki schodowej wraz z pomieszczeniami parteru w bud. Studium Języków Obcych przy ul.Drukarskiej 24a we Wrocławiu, należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Remont klatki schodowej wraz z pomieszczeniami parteru w bud. Studium Języków Obcych przy ul. Drukarskiej 24a we Wrocławiu, należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zgodnie z rozdz. XII pkt 7 SIWZ), przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, korzystając ze wzoru udostępnionego przez Zamawiającego stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach