Przetargi.pl
"Pozimowe oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina"

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3118060 , fax. 94 3425419
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
  ul. Połczyńska 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3118060, fax. 94 3425419
  REGON: 33000246600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit-koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Pozimowe oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z „Pozimowym oczyszczaniem dróg publicznych miasta Koszalina”, polegające na prowadzeniu usług w zakresie: 1. Jednorazowe oczyszczenie jezdni, chodników, parkingów w okresie od 16 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r.: Wykonawca przy sprzyjających warunkach atmosferycznych winien przystąpić od 16 marca 2020r. do jednorazowego oczyszczania poszczególnych ulic , chodników i parkingów wymienionych w załącznikach 1.5.; 1.9.; 1.10. , w kolejności uzgodnionej z Zamawiającym, uwzględniając w pierwszej kolejności tereny ujęte w załącznikach 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.6.; 1.7.; 1.8. Zakres tych prac obejmuje: 1.1.Mechaniczne zamiatanie zamiatarką elewatorową powierzchni jezdni na ulicach powierzonych do utrzymania, wymienionych w załączniku nr 1.9. do SOPZ, tak aby ulicom zapewnić właściwy standard czystości i estetyki tj. usuwanie piasku, błota, gruzu, betonu, farb, martwych zwierząt, traw, chwastów, liści, gałęzi, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych, „banerów”, zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (ulewne deszcze, gwałtowne wichury) i innych śmieci i odpadów organicznych oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem na wysypisku (wizualny efekt czystej nawierzchni); 1.2.Mechaniczne lub ręczne oczyszczenie powierzchni chodników i ciągów pieszych, zatok autobusowych, azyli i przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz parkingów na ulicach powierzonych do utrzymania, wymienionych w załącznikach nr 1.5. i 1.10. do SOPZ, tak aby ulicom zapewnić właściwy standard czystości i estetyki tj. usuwanie piasku, błota, gruzu, betonu, farb, martwych zwierząt, traw, liści, gałęzi, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych, „banerów”, zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (ulewne deszcze, gwałtowne wichury) i innych śmieci i odpadów organicznych oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem na wysypisku (wizualny efekt czystej nawierzchni); 1.3.Oczyszczenie krat wpustów ulicznych oraz koryt odwadniających znajdujących się na terenach pasów drogowych ulic, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz parkingów powierzonych do utrzymania (załącznik nr 1.5, 1.9, 1.10 do SOPZ). 2. Systematyczne oczyszczanie jezdni, chodników, parkingów i przystanków komunikacyjnych w okresie od 16 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r.: Po zakończeniu jednorazowego oczyszczania poszczególnych ulic, chodników i parkingów wymienionych w załącznikach 1.5.; 1.9.; 1.10. i ujętych również w załącznikach 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.6.; 1.7.; 1.8. oraz odebraniu tych prac przez Zamawiającego, Wykonawca winien przystąpić do systematycznego sprzątania dróg publicznych w częstotliwości zgodnej z załącznikami 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.6.; 1.7.; 1.8. Zakres tych prac obejmuje: 2.1.Mechaniczne zamiatanie powierzchni jezdni, chodników i ciągów pieszych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, azyli i przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz parkingów na ulicach powierzonych do utrzymania, w częstotliwości zgodnej z załącznikami nr 1.1. i 1.3. do SOPZ, tak aby ulicom zapewnić właściwy standard czystości i estetyki tj. usuwanie piasku, błota, gruzu, betonu, farb, martwych zwierząt, traw, chwastów, liści, gałęzi, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych, „banerów”, zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (ulewne deszcze, gwałtowne wichury) i innych śmieci i odpadów organicznych oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem na wysypisku (wizualny efekt czystej nawierzchni); 2.2.Ręczne zamiatanie powierzchni jezdni, chodników i ciągów pieszych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, azyli i przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i schodów na ulicach powierzonych do utrzymania, w częstotliwości zgodnej z załącznikami nr 1.2., 1.4., 1.6. i 1.7. do SOPZ, tak aby ulicom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki tj. usuwanie, piasku, błota, gruzu, betonu, farb, martwych zwierząt, traw, chwastów, liści, gałęzi, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych, „banerów”, zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (ulewne deszcze, gwałtowne wichury) i innych śmieci i odpadów organicznych oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem na wysypisku (wizualny efekt czystej nawierzchni); 2.3.Chemiczne usuwanie chwastów z utwardzonych części pasa drogowego ulic powierzonych do utrzymania (załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3., 1.4, 1.6, 1.7. do SOPZ), w częstotliwości zgodnej z harmonogramem zamiatania, uniemożliwiającej zarastanie powierzchni ulic, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, postojowych, azyli i przejść dla pieszych, parkingów i przystanków komunikacyjnych, z zachowaniem odrębnych przepisów i wymogów dotyczących stosowania środków chemicznych; 2.4..Mechaniczne usuwanie chwastów z utwardzonych części pasa drogowego ulic powierzonych do utrzymania (załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7. do SOPZ), za pomocą odchwaszczarki komunalnej, w częstotliwości 1 raz w w okresie trwania umowy, uniemożliwiającej zarastanie powierzchni ulic, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, postojowych, azyli i przejść dla pieszych, parkingów i przystanków komunikacyjnych; 2.5..Czyszczenie krat wpustów ulicznych oraz koryt odwadniających znajdujących się na terenach pasów drogowych ulic, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok i przystanków komunikacyjnych oraz parkingów powierzonych do utrzymania (załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7. i 1.8. do SOPZ), w częstotliwości zgodnej z częstotliwością zamiatania mechanicznego lub ręcznego. 2.6.Ręczne sprzątanie nawierzchni przystanków w obrębie wiat i słupków przystankowych tj. utrzymywanie w czystości i usuwanie chwastów, traw, liści, gałęzi, piasku, błota, gruzu, betonu, farb, martwych zwierząt, traw, chwastów liści, gałęzi, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych, „banerów”, zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (ulewne deszcze, gwałtowne wichury) i innych śmieci i odpadów organicznych oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem na wysypisku, z terenów w obrębie wszystkich przystanków komunikacyjnych, w promieniu 10 m, ale nie dalej niż do krawędzi jezdni i do granicy pasa drogowego, na terenie miasta Koszalina, w częstotliwości zgodnej z załącznikiem nr 1.8. do SOPZ, tak aby zapewnić pełną estetykę przystanku i pełne bezpieczeństwo ruchu; 2.7.Koszenie traw, grabienie ich wywóz z terenów zielonych znajdujących się w obrębie przystanków przekazanych w utrzymanie, zgodnie z załącznikiem nr 1.8. do SOPZ i w promieniu 10 m, ale nie dalej niż do krawędzi jezdni i do granicy pasa drogowego, w częstotliwości 1 raz w miesiącu; 3. Wykonanie prac porządkowych na zlecenie Zamawiającego w okresie od 16 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r.: 3.1.Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ciągów pieszych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, azyli i przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz parkingów na ulicach powierzonych do utrzymania, na pisemne zlecenie Zamawiającego, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb , tak, aby ulicom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki (wizualny efekt czystej nawierzchni); 3.2.Mechaniczne zamiatanie zamiatarką elewatorową jezdni i parkingów na ulicach powierzonych do utrzymania, na pisemne zlecenie Zamawiającego, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb, tak aby ulicom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki (wizualny efekt czystej nawierzchni); 3.3.Ręczne sprzątanie jezdni, chodników i ciągów pieszych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, azyli i przejść dla pieszych, schodów, ścieżek rowerowych, parkingów i nawierzchni przystanków komunikacyjnych, na ulicach powierzonych do utrzymania, na pisemne zlecenie Zamawiającego, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb, tak aby ulicom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki (wizualny efekt czystej nawierzchni); 3.4.Chemiczne usuwanie chwastów z utwardzonych części pasa drogowego ulic powierzonych do utrzymania, na pisemne zlecenie Zamawiającego, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb, z zachowaniem odrębnych przepisów i wymogów dotyczących stosowania środków chemicznych; 3.5.Mechaniczne usuwanie chwastów z utwardzonych części pasa drogowego ulic powierzonych do utrzymania , za pomocą odchwaszczarki komunalnej, na pisemne zlecenie Zamawiającego, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb; 3.6.Usuwanie odpadów komunalnych (dzikich wysypisk) znajdujących się w pasach drogowych ulic i terenach zarządzanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych miasta Koszalina, wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem i utylizacją na wysypisku, na pisemne zlecenie Zamawiającego; 3.7.Usuwanie materiałów niebezpiecznych oraz pochodnych azbestu, znajdujących się w pasach drogowych ulic i terenach zarządzanych przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Koszalina, wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem i utylizacją na wysypisku, na pisemne zlecenie Zamawiającego; 3.8.Ręczne sprzątanie nawierzchni przystanków w obrębie wiat i słupków przystankowych, tj. utrzymywanie w czystości i usuwanie chwastów, traw, liści, gałęzi, piasku, błota, gruzu, farb, martwych zwierząt, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych „banerów”, reklam i innych śmieci oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości a także ich składowaniem i utylizacją na wysypisku, z terenów przystanków, w promieniu 10 m, ale nie dalej niż do krawędzi jezdni i do granicy pasa drogowego, na terenie miasta Koszalina, na pisemne zlecenie Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C” i „D” SIWZ. 5. Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego mBank S.A. Oddział Szczecin 91 1140 1137 0000 2162 9500 1004. 2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał należy złożyć w Dziale Finansowo – Księgowym ZDiT pok. 11 lub bezpośrednio do oferty. W przypadku złożenia oryginału wadium bezpośrednio do oferty zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Kopię dokumentów wadialnych należy załączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Gmina Miasto Koszalin – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin. 5. Oferta wspólna. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w dokumencie wadialnym (wnoszonym w innej formie niż pieniądz) winno być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone. Gwarancja wadialna będzie również skuteczna jeżeli w swojej treści powoływała się będzie na udzielone liderowi pełnomocnictwo od reszty konsorcjantów i będzie obejmowała zdarzenia spowodowane działaniem i zaniechaniem innych członków. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 2 i 4 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 10. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wpis do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz umowa na odbiór odpadów z przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odzysku i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania porządku i czystości (ustawa o odpadach – Dz.U. z 2019 r., poz. 1579 )
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oferta winna zawierać: a) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (Formularz nr 1 do rozdziału B SIWZ) b) formularz cenowy (Formularz nr 2.1 – 2.2 do rozdziału B SIWZ) c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania (Formularz nr 3 do rozdziału B SIWZ) d) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (Formularz nr 4 do rozdziału B SIWZ) e) dowód wniesienia wadium, f) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w Dziale XIV pkt 9 i 10 SIWZ. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Wykonawcy składający wspólna ofertę muszę złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być stanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach