Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę koparko- ładowarki dla Gminy i Miasta Szadek

Gmina i Miasto Szadek ogłasza przetarg

 • Adres: 98-240 Szadek, ul. Warszawska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 215 004 , fax. 438 215 773
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Szadek
  ul. Warszawska 3
  98-240 Szadek, woj. łódzkie
  tel. 438 215 004, fax. 438 215 773
  REGON: 73093446000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę koparko- ładowarki dla Gminy i Miasta Szadek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko¬-ładowarki do siedziby zamawiającego. Oferowany po¬jazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku, przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu (tj. przed złożeniem ofert) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w łącznej wysokości: 3 000 zł które należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Szadku 24 9269 0004 0000 0648 2000 0040 do dnia składania ofert z zaznaczeniem: „Wadium na dostawę koparko- ładowarki dla Gminy i Miasta Szadek”. 2. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1. 5. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach