Przetargi.pl
„Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego - Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość””

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Blich
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 373 705 , fax. 46 8373377, 8373705
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 468 373 705, fax. 46 8373377, 8373705
  REGON: 94461000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp2lowicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna JST, szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego - Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Moje kompetencje - moja przyszłość”. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 1. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – Zadanie nr 1: Prowadzenie i zarządzanie biurem- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. logistyk oraz T. informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni dla zawodu T. agrobiznesu (typ projektu 1c), 2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – Zadanie 3 - Montaż komputerów/programowanie/zarządzanie sieciami oraz programowanie z logiką/funkcjonowanie chmury/sztuczna inteligencja- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunku T. informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej dla zawodu T .informatyk (typ projektu 1c), 3. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 4 - Rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa, T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni podstaw konstrukcji maszyn i warsztatów szkolnych dla zawodu T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (typ projektu 1 c), 4. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 6 - Języki obce (angielski, niemiecki) branżowe- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. logistyk, T., T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, T. informatyk, T. żywienia i usług gastronomicznych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni jęz. obcych dla zawodu T. Logistyk (typ projektu 1c), 5. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń, oprogramowania - Zadanie 9 -Wyposażeni/doposażenie pracowni, warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej dla zawodów T. żywienia i usług gastronomicznych oraz T. technologii żywności. Typ projektu 1 c). W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację zadania: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego dla którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 8 do SIWZ. Dostarczony sprzęt komputerowy, multimedialny musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, musi być objęty okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych urządzeń potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy funkcjonalne, fotografie, karty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania - którego dotyczy. Załączone opisy, dokumenty mają umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. Dostarczony sprzęt (komputerowy) musi spełniać następujące warunki: a) posiadać deklaracje CE, b) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, d) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, e) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w znaczniku nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, f) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, g) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego, h) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania (z uwagi na obszerny opis) znajduje się w Załączniku nr 8 – „Opis przedmiotu zamówienia”. Oznaczenie wg CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego oraz 30213300-8 Komputery biurkowe, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30232130–4 Kolorowe drukarki atramentowe, 32570000-9 Urządzenia łączności, 30232000-4 Sprzęt peryferyjny, 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2). UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 1 000,00 PLN, (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank BGŻ BNP PARIBAS, nr rachunku: 86 1600 1462 1823 7950 1000 005 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Budynek A – w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. W przypadku gdy wadium wnoszone będzie w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Brak określenia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, 1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 1.5. dowód wniesienia wadium, 1.6. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach