Przetargi.pl
Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9.

Miasto Mysłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, Ul. Powstańców
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 223 40 75 , fax. 32 223 40 75; 222 25 65
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Mysłowice
  Ul. Powstańców 1
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 32 223 40 75, fax. 32 223 40 75; 222 25 65
  REGON: 27625539300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.myslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1.1. Izolację ścian fundamentowych. 1.2. Wymianę stropów nad parterem i piętrem. 1.3. Zabezpieczenie p.poż stropów nad piwnicą i 2-piętrem. 1.4. Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego. 1.5.Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 1.6. Rozbiórkę starej klatki schodowej z wykonaniem nowej. 1.7. Montaż windy osobowej. 1.8. Montaż windy towarowej dla potrzeb kuchni. 1.9. Okładziny ścienne, podłogowe i sufitowe: posadzki – płytki + wykładzina PCV, tynki, płytki ścienne, sufity podwieszane, malowanie. 1.10. Czyszczenie elewacji, uzupełnienie tynków zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 1.11. Wymiana wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych zasilania, oświetlenia, sterowania i automatyki, instalacji odgromowych i uziemienia. 1.12. Montaż instalacji niskoprądowych - p.poż, oddymiania, strukturalnych, dozorowych CCTV, sygnalizacji włamania i napadu, videofonowej, przyzywowej, itd. 1.13. Wymianę wewnętrznych instalacji wod-kan i technologicznych wraz z montażem urządzeń sanitarnych i armatury. 1.14. Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji. 1.15. Wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 1.16. Wymianę sieci cieplnej (c.o., c.w.u., c.c.w., ct.) między budynkiem kotłowni a budynkiem przedszkola. 1.17. Przyłącza i instalacje zewnętrzne (sieci) wod - kan, drenaż, kanalizację technologiczną. 1.18. Kompleksową modernizację kotłowni gazowej wraz z wymianą urządzeń i osprzętu. 1.19. Montaż kompletnej instalacji gazu dla potrzeb kotłowni i kuchni. 1.20. Remont budynku kotłowni – izolacja ścian fundamentowych, wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian, roboty wykończeniowe. 1.21. Wyposażenie kuchni, zmywalni i zaplecza. 1.22. Wyposażenie w meble biurowe i przedszkolne. 1.23. Wycinkę drzew z wykonaniem nasadzeń zastępczych. 1.24. Wykonanie nawierzchni dróg i parkingów z zagospodarowaniem terenu. 1.25. Wykonanie placu zabaw – nawierzchnia + wyposażenie. 1.26. Wymianę ogrodzenia. 1.27. Remont istniejącego boiska. 1.28. Montaż elementów małej architektury – ławki, kosze. 1.29. Obsługa geodezyjna inwestycji w trakcie realizacji i powykonawcza. 1.30. Opracowanie instrukcji p.poż, świadectwa energetycznego. 1.31. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie poprzedzone przygotowaniem i przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami budowlanymi oraz przepisami branżowymi niezbędnych badań i odbiorów robót budowlanych oraz zamontowanych urządzeń i systemów (odbiór kominiarski, badanie wody, odbiór p.poż, odbiór sanepid, odbiór UDT, odbiory operatorów mediów, operat geodezyjny powykonawczy z naniesieniem na zasoby, itd.) 2. Szczegółowy i ilościowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych, w tym szczególnie robót uciążliwych (hałas, zapylenie) w uzgodnieniu z dyrektorem placówki (przedszkola, szkoły) co do sposobu i terminu ich prowadzenia (np. poza godzinami pracy placówki). Organizacja placu budowy musi gwarantować zachowanie pełnego bezpieczeństwa osób przebywających w poddanych termomodernizacji obiektach oraz umożliwiać nieprzerwane funkcjonowanie tych placówek. 4. Rozwiązania równoważne: 4.1 W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 10 do SIWZ) wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 10 do SIWZ) parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących bezpośrednio lub pośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 10 do SIWZ). Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 10 do SIWZ). W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 4.2 Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wymiana stropów; - rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z montażem nowych; - demontaż starej instalacji odgromowej i wykonanie nowej z pomiarami; - montaż okien PCV z robotami towarzyszącymi; - wymiana i montaż ślusarki aluminiowej i stalowej; - wykonanie okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, tynków, ocieplenia i wyprawy elewacyjnej; - malowanie ścian i sufitów - montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych; - montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji; - montaż instalacji elektrycznych; - wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych; - roboty związane z zagospodarowaniem terenu i wykonanie elementów małej architektury Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowę o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika budowy i kierownika robót, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w § 8 ust. 1 pkt 8 projektu umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: - 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Mysłowice, ING Bank Śląski, Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania oraz części do którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej wykonawca/y jest/są zobowiązany/i dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z uPzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w uPzp oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej siwz. 6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 1 uPzp), wadium w formie gwarancji/poręczenia musi być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wystawione po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu zachowuje ważność przez cały okres jego przechowywania na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w którym przypada termin składania ofert, do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 9. Zwrot, a także ponowne wniesienie wadium następuje według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty mają być składane w formie zgodnej z poniższymi zasadami: 9.14.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 9.14.2. dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.14.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia, sporządzonego w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 9.14.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 9.14.4. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 9.14.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 9.14.6. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 9.14.7. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 7 do SIWZ) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 6.14.8. inny dokument wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 9.14.9. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do złożenia oferty lub reprezentacji składane jest oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 9.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn.zm.), 9.15.1. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 9.15.2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 9.15.3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach