Przetargi.pl
Dostawa dekoracji i ozdób na Jarmark Wielkanocny i Jarmark Św. Marcelego.

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 550 710 , fax. 327 550 725
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 327 550 710, fax. 327 550 725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dekoracji i ozdób na Jarmark Wielkanocny i Jarmark Św. Marcelego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dekoracji i ozdób na Jarmark Wielkanocny oraz Jarmark Św. Marcelego w ramach realizacji projektu pn.: „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”, numer: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001625 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska PRZEKRACZAMY GRANICE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - donic ozdobnych, - dekoracji ( górna połówka jajka, półkula), - jajek ze słomy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SIWZ. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39298900-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach