Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów PSZOK

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, Marklowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 555 193 , fax. 324 554 954
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
  Marklowicka 21
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 324 555 193, fax. 324 554 954
  REGON: 24102499100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skm.skmwodzislaw.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów PSZOK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów PSZOK z podziałem na 3 zadania. Zamawiający działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” poz.21. z późn. zmianami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – kompletna oferta przynajmniej na jedno zadanie. Zadanie nr 1: zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodach zgodnie z załącznikiem 1A formularza cenowego Zadanie nr 2: zagospodarowanie odpadów innych o kodach zgodnie z załącznikiem 1B formularza cenowego Zadanie nr 3: transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodach, zgodnie z załącznikiem 1 C formularza cenowego Szacunkowe ilości odpadów zostały opisane w poszczególnych załącznikach z uwagi na dużą ilość różnych kodów odpadów. Odpady pochodzą z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączna wartość przekazywanych odpadów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego w toku postępowania Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, wstępne przetwarzanie) o kodach wymienionych w zadaniach nr 1 i 2 b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, wstępne przetwarzanie) oraz zezwolenie na transport odpadów o kodach wyszczególnionych w zadaniu nr 3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty wraz z formularzem cenowym. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1)Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2)podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://skm.bip.gmwodzislawsl.finn.pl w zakładce zamówienia publiczne. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach