Przetargi.pl
Zakup mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 - wyposażenie II piętra

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 - wyposażenie II piętra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 - wyposażenie II piętra”, tj. dostawa, montaż i ustawienie przez Sprzedawcę fabrycznie nowego wyposażenia, według opisu zawartego w załączniku nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w ilościach i cenach określonych w załączniku nr 9 do umowy – formularz cenowy. 2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Sprzedawcę w miejsce wskazane przez Kupującego, tj. do budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 wraz z wniesieniem do budynku, rozpakowaniem, montażem i ustawieniem. Kupujący dopuszcza dostawę i montaż mebli maksymalnie w 3 pokojach w ciągu jednego dnia. 3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami, obejmującymi komplety mebli do poszczególnych pokoi, zgodnie z harmonogramem dostaw i montażu mebli przekazanym przez Sprzedawcę w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 umowy. 4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do pomieszczeń, które są zajmowane przez pracowników i musi zostać zachowana ciągłość ich pracy. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się w dni wolne od pracy – przede wszystkim w soboty i niedziele. Kupujący nie dopuszcza dostaw ani montażu mebli w dni pracujące, tj. od poniedziałku do piątku. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie 53 pokoi biurowych. Przyjęto, że w jednym tygodniu wyposażonych zostanie 6 pokoi. Dopuszczalne przez Zamawiającego godziny pracy pracowników Sprzedawcy: od soboty od godziny 7:00 do poniedziałku do godziny 5:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach