Przetargi.pl
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM EKRANU DO PROJEKTORA

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Waszyngtona
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 784 100, , fax. 343784200
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 784 100, , fax. 343784200
  REGON: 14940000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM EKRANU DO PROJEKTORA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem ekranu projekcyjnego. 2. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 4. Okres gwarancji – min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, teren Częstochowy, w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń, rozpakowanie, demontaż istniejącego ekranu, montaż i uruchomienie dostarczonego ekranu oraz wywóz opakowań. 6. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38653400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik) – zgodnie z rozdziałem 1 cz. I pkt. 16 i cz. IV pkt. 2 SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach