Przetargi.pl
Wynajem statku powietrznego do skoków i zrzutów dla JW 4101 w Lublińcu

Jednostka Wojskowa Nr 4101 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 101 450 , fax. 261 101 380
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4101
  Sobieskiego 35
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 261 101 450, fax. 261 101 380
  REGON: 15056051800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jwk.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obrona, Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem statku powietrznego do skoków i zrzutów dla JW 4101 w Lublińcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Wynajem statku powietrznego do skoków i zrzutów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu, wyszczególnionego i opisanego szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje: Wynajem samolotu wraz z załogą umożliwiającego wykonywanie skoków ze spadochronem desantowym dla żołnierzy JW. 4101 w Lublińcu w celu zabezpieczenia szkolenia spadochronowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60424100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu: 04.03.2019 r. o godz. 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający posiadanie kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach