Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia

WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA
  ul. Grunwaldzka 48
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  REGON: 000292787
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wsnlc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Meble biuroweSzczegóły w załączniku nr 1.1 oraz we wzorze umowy.Urządzenia elektryczne i komputeroweSzczegóły w załączniku nr 1.2 oraz we wzorze umowy.Schodołazy i fotel kardiologicznySzczegóły w załączniku nr 1.3 oraz we wzorze umowy.Wyposażenie archiwum Szczegóły w załączniku nr 1.4 oraz we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach