Przetargi.pl
Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Dębowa Łąka poprzez termomodernizację Zespołu Szkół w Dębowej Łące.

Gmina Dębowa Łąka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-207 Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6884918 , fax. 056 6889258
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębowa Łąka
  Dębowa Łąka 38 38
  87-207 Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6884918, fax. 056 6889258
  REGON: 87111879600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowalaka.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Dębowa Łąka poprzez termomodernizację Zespołu Szkół w Dębowej Łące.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie termomodernizacji zespołu szkół w Dębowej Łące, zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarami robót opracowanymi przez Zakład Usług Inwestycyjnych MIASTOPROJEKTS.C. 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 11 na branżę budow
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00 gr.) 2. Wadium należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2009 r. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień Wykonawca winien załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu Wykonawca składa odpowiednie dokumenty, o których mowa w §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W/w dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 2. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia : 2.1. Należy tu załączyć wykaz wykonanych robót budowlanych dotyczących prac termomodernizacyjnych w okresie ostatnich pięciu lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie(minimum jedna robota termomodernizacyjna o wartości co najmniej 500.000,00 zł) - załącznik nr 7. 2.2. Wykonawca winien załączyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 8. W przypadku wykazania narzędzi i urządzeń wynajętych należy przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia wykazanych narzędzi i urządzeń do realizacji zamówienia. 2.3.Wykonawca winien wykazać w ofercie, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, a także że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami o specjalności budowlanej. Należy załączyć do oferty zgodnie z załącznikiem nr 9. Jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował z innych podmiotów to zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie o udostępnieniu tych osób. Należy dołączyć odpowiednie dokumenty pochodzące od wykazanych osób, potwierdzające nadanie wymaganych uprawnień oraz aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia tych osób o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty te mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. 4.Na potwierdzenie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (pkt 1.3) Wykonawca złoży zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność kredytową na kwotę minimum 500.000 zł., dopuszcza się złożenie kopii ww dokumentów potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych winien załączyć do oferty przetargowej (Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) zgodnie z załącznikiem Nr 10 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć jeden dokument oświadczenia, podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub podpisany przez osobę posiadającą umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca winien załączyć do oferty (Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania ) zgodnie z załącznikiem Nr 11 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy dokument oświadczenia, każdy z Wykonawców winien podpisać oddzielnie i załączyć do oferty. 7. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów, wymienionych w pkt 1 - 5 spowoduje wykluczenie Oferenta. 8. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 8.1 Wypełnionego druku oferty, stanowiącego załącznik Nr 12 do SIWZ. 8.2.Podpisany projekt umowy, załącznik Nr 6 do SIWZ. 8.3.Pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. 8.4.Pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.5.Kopii dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu (przelew lub wpłata w kasie Zamawiającego). W pozostałych przypadkach należy załączyć do oferty oryginalny dokument wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowalaka.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach