Przetargi.pl
Remont rowów PC PD i P-E w gminie Łysomice. Etap II - remont odpływu w km 8+330 - 9+440

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 86-800 Włocławek, ul. Okrzei 74a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2313676 , fax. 054 2313866
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Okrzei 74a 74a
  86-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2313676, fax. 054 2313866
  REGON: 00059716200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont rowów PC PD i P-E w gminie Łysomice. Etap II - remont odpływu w km 8+330 - 9+440
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Remont rowów PC ,PD i P-E w gminie Łysomice. Etap II - remont odpływu w km 8+330 - 9+440 w ramach którego należy wykonać: a)Usunięcie namułu z dna rowu do rzędnej projektowanej , wyprofilowanie skarpy na
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium kwota 10 000 (dziesięć tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz spełniają warunki określone w SIWZ, czyli tacy którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3.dysponują osobami zdolnymi do pełnienia obsługi prawnej niezbędnej przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją niniejszego zamówienia, 4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP), 6.wykonali z należytą starannością, w ostatnich trzech latach, min. 3 zamówienia o przedmiocie, koszcie i złożoności porównywalnej z ninieszym zamówieniem, potwierdzone referencjami, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Oferta musi zawierać w szczególności następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w punktach 7.1.1 i 7.2.5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a także dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia takich dokumentów są analogiczne, jak te wskazane powyżej (odpowiednio 6 i 3 miesiące). Dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę. UWAGA: Brak jakiegokolwiek z dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nieuzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informację zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. Do oferty, Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej: 1.Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zadania, 2.Wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach, z należytą starannością min. 3 zamówień o przedmiocie, koszcie i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem, potwierdzony referencjami, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 3.Dokumenty potwierdzające, że prace wykazane w pkt. 6.2.2. niniejszej SIWZ, zostały wykonane z należytą starannością (referencje, opinie zamawiających), 4.Oświadczenie o zapoznaniu się z uwarunkowaniami w terenie, warunkami przetargu określonymi w SIWZ i przyjęciu warunków do przestrzegania, 5.Aktualne oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, 6.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 7.Oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do pełnienia obsługi prawnej niezbędnej przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją niniejszego zamówienia, 8.Harmonogram wykonanych prac, z uwzględnieniem poszczególnych obrębów geodezyjnych, 9.Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej rękojmi na przedmiot robót, 10. Zaakceptowany wzór umowy. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. W przypadku konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 7.1.1) niniejszego rozdziału. W przypadku spółek cywilnych każdy z członków spółki składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 7.1.1) niniejszego rozdziału. Również w przypadku spółek cywilnych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny odpis umowy spółki lub oświadczenie wszystkich wspólników o składzie osobowym spółki. Każdy z konsorcjantów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpzmiuw.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach