Przetargi.pl
Zakup i dostawa w okresie od 15.05.2009 r. do 30.04.2010 r. artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i działającego przy MOPS PZOON w Bydgoszczy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-043 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 325-44-10 , fax. 0-52 3215535
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
  ul. Ogrodowa 9 9
  85-043 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 325-44-10, fax. 0-52 3215535
  REGON: 00248403100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mopsbydgoszcz.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Pomoc Społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa w okresie od 15.05.2009 r. do 30.04.2010 r. artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i działającego przy MOPS PZOON w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa w okresie od 15.05.2009 r. do 30.04.2010 r. artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i działającego przy MOPS PZOON w Bydgoszczy. Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 228500003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. : - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy zawierający między innymi oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymaganych art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych warunków udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert); 3) podpisany wykaz asortymentowo-ilościowy sporządzony w oparciu o dołączony do SIWZ - załącznik nr 2; 4) informację finansową określającą obroty, zysk, zobowiązania i należności za lata od 2006 do 2008 r., a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność gospodarczą w okresie późniejszym należy podać za ten okres. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, których wynik finansowy w każdym roku kalendarzowym nie był ujemny - załącznik nr 3 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsbydgoszcz.org.pl (białoczerwona ikonka BIP)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach