Przetargi.pl
Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III

Gmina Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4048750,4048757,4048757 , fax. 0-77 4637081
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujazd
  ul. Sławięcicka 19
  47-143 Ujazd, woj. opolskie
  tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081
  REGON: 53141329000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia należy wykonać w oparciu o projekt budowlany pn.: budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III oraz w oparciu o Program funkcjonalno –użytkowy (PFU) dla POPRAWY GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE UJAZD 1.1. Projekt budowlany zawiera: budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III, dla której wydano decyzję pozwolenie na budowę nr 535/18 z dnia 17.12.2018 zn.spr.UA.6740.1.472.2018.AU. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi z narady koordynacyjnej. Projektowane wodociągi rozdzielcze oraz kanały sanitarne stanowią uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej. Należy wykonać: · Kanał sanitarny z rur PVC SN8 o średnicy 200 x 5,9 mm i łącznej długości: 613,5 m · Studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1200 zabudowane na kanałach sanitarnych: 27 szt. · Wodociąg rozdzielczy z rur De90x5,4 PE100 SDR17 i łącznej długości: 659,0 m · Hydranty nadziemne Dn80 z dwoma przyłączami do węży – typ łamany wraz z zasuwami żeliwnymi Dn80 przed hydrantami: 5 szt. 1.2. Na podstawie PFU należy opracować dokumentację projektową a następnie zrealizować roboty budowlane. a) Do projektowania i późniejszej realizacji, na podstawie wytycznych z PFU wytypowano 3 elementy takie jak: - Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ujazd (poza aglomeracją) – przebudowane zostaną studnia nr 1 i studnia nr 2 wraz z ich wyposażeniem – tj. zabudową pomp głębinowych z szafami zasilająco sterującymi, przepływomierzami elektromagnetycznymi, sondami hydrostatycznymi, rurami studziennymi, obudowami studni. Studnie zostaną połączone nowymi rurociągami wody surowej wraz z armaturą. - Centralny zbiornik retencyjny z pompownią strefową – powstanie na wydzielonej części działki nr 336/2 w m. Zimna Wódka, o minimalnych wymiarach 40x45 m i V=2 000 m3, zbiornik zasilany będzie nowymi rurociągami Ø160 mm, pierwszym od strony SZwW Nr 2 Sieroniowice, drugim od strony SZwW N3 Zimna Wódka. Zgromadzona nocą i w godzinach małych rozbiorów woda ze zbiornika będzie tłoczona do sieci wodociągowej za pomocą pompowni strefowej. W ramach budowy zbiornika wybudowane zostanie 100 m wodociągu. - Tranzytowe połączenie sieci wodociągowej w miejscowościach: Ujazd, Sieroniowice oraz Zimna Wódka. Połączenia SZwW nr1 z SZwW nr2 i SZwW nr3 – jako wodociągi z PE 100 RC SDR17 PN10 Ø160mm zostaną wykonane zgodnie z zasadami budowy sieci wodociągowych. Łączna długość – 1450 m. 1.3 Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie dokumenty i opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, w związku z tym Wykonawca wykona: a) opracowania przedprojektowe - opracowania geodezyjne- w il. Niezbędnej do projektu oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, b) dokumentację projektową, w ilości wymaganej przez organ wydający decyzję z uwzględnieniem 1 egz. dla zamawiającego oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, dokumentacja powinna składać się z: b.1. projektu budowlanego, w tym operat wodno-prawny, b.2. projektów wykonawczych, w tym projekt czasowej i stałej organizacji ruchu jeśli będą wymagane b.3. przedmiarów robót, b.4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; d) dokumentację do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dokumentację dla obiektów do rozbiórki (w razie konieczności)- w ilości wymaganej przez organ z uwzględnieniem 1 egz. dla zamawiającego oraz 1 egz. w wersji elektronicznej; 1.4 Ponad to, zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową a po zrealizowaniu wszystkich robót, usług i dostaw objętych zamówieniem, Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu do akceptacji przed dokonaniem odbioru końcowego, tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, listę wszystkich podwykonawców oraz oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostały zaspokojone; itp.- 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym 1.5 Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany będzie do: a) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń, w tym pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagana-decyzji zatwierdzających czasową oraz stałą organizację ruchu; b) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego; c) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów lub innych elementów zagospodarowania terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie z planowaną inwestycją; d) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu umowy lub jej części składowej; e) na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót; f) dla wszystkich obiektów należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne aby zapewniały ich poprawne funkcjonowanie, wykonawca w projektach branżowych zobowiązany będzie ująć a następnie wykonać wszelkie podłączenia mediów dla dostarczonych urządzeń, np. do instalacji elektrycznej- wykonać zasilanie pompowni, istniejącej sieci wodociągowej itp. 1.6 Na etapie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Organizacji, zagospodarowania i likwidacji placu budowy. b) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu , polegającej w szczególności na uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy . c) Sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie w odpowiednim terminie właściwych służb o jej wprowadzeniu- jeśli będzie wymagane. d) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie w odpowiednim terminie właściwych służb o jej wprowadzeniu- jeśli będzie wymagane. e) Zajęcia pasa drogowego- jeśli wystąpi taka konieczność. f) Pokrycia kosztów wszelkich prac i czynności wynikających z decyzji. g) Zapewnienia dojazdu i dojścia do posesji i w czasie prowadzonych robót. h) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. i) Zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji robót na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu prawidłowo wypełnioną kartę przekazania odpadu na każde żądanie Zamawiającego, lecz nie później niż z dniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. j) Przewiezienia materiałów pochodzących rozbiórki a nadających się do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Zamawiającego k) Wykonania prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. l) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerownie sieci i uwzględnienie wymogów ZGKiM w Ujeździe ł) Remontów i napraw zniszczonej na skutek prowadzenia robót nawierzchni w ulicach i chodnikach. m) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiektach oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. n) Wykonanie wycinki drzew- jeśli trasa przebiegu kanalizacji będzie wymagała takiego rozwiązania o) Wykonanie projektu zastępczego nasadzeń, przy założeniu: posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokości 2,50 m zabezpieczonych 3 palikami wraz z pielęgnacją wykonanych nasadzeń– w okresie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji. p) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. r) Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót. s) Należy wykonać regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe i gazowe. t) Wykonawca uwzględni w ofercie i pokryje wszystkie koszty wynikające z warunków nałożonych przez instytucje wydające warunki wykonania inwestycji. u) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiału miejscowego (z wykopów) na warstwy odcinające i mrozoochronne, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami badań gruntu , przedłożonych Inwestorowi. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje ponad to: - Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie jak np.: oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałe zabudowane urządzenia, wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujące utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. - Należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego także teren przylegający do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót. - Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji robót w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczne użytkowanie swoich pól/posesji. - Niezależnie od powyższego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. - Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. Badania określone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać samodzielnie i na własny koszt. - W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów o tym samym poziomie szczegółowości składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, za decydujący będzie uważany szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania. W SZACOWANIU KOSZTÓW WYKONAWCA MUSI LICZYC SIĘ Z SYTUACJĄ, ŻE RODZAJE ROBÓT/DOSTAW/USŁUG I ICH ILOŚCI OKREŚLONE W PF-U MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W SZCZEGÓLNOŚCI TE WYNIKAJĄCE WPROST Z CHARAKTERU PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WPŁYWAJĄCE NA ZWIĘKSZENIE ZAKRESU I ILOŚCI ROBÓT STANOWIĄ RYZYKO WYKONAWCY I NIE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ROBOTY DODATKOWE. 1.8 Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, lub takich, w których części zamienne do napraw są trudno dostępne - przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów b) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie opracowany i przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. c) Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej. Rozwinięcie szczegółowe dla uwag i wymagań dodatkowych zawarte zostało w Istotnych postanowieniach umowy, będących załącznikiem do SIWZ Podane w dokumentacji technicznej oraz PFU nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie, ze względu na charakter inwestycji ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów i innych elementów o parametrach gorszych niż te, które zakłada dokumentacja techniczna, co Wykonawca powinien założyć w wycenie oferty. Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzi warunki w jakich prowadzone będą roboty. Pomocniczo zostały dołączone przedmiary robót. „Oferta równoważna” spełni wymagania Zamawiającego jeżeli nie spowoduje zmiany rozwiązań technicznych, podane ilości materiałów nie mogą być mniejsze ani gorszej jakości od tych opisanych i podanych w dokumentacji. Podane parametry techniczne materiałów muszą być w standardzie opisanym w dokumentacji technicznej lub lepszym. Niedopuszczalne jest rozpatrywanie równoważności rozwiązań jedynie w aspekcie skutków technologicznych zastosowanych rozwiązań. Zastosowanie w miejsce opisanych, wskazanych lub nazwanych w dokumentacji maszyn, urządzeń, elementów, materiałów itp. będzie miało charakter RÓWNOWAŻNY jeżeli w miejsce elementu X - wskazanego w dokumentacji zostanie zastosowany taki sam element X innej firmy o cechach i parametrach nie gorszych jak zapisane, co Wykonawca udowodni poprzez zestawienie tych cech i parametrów w celu udowodnienia równoważności. W dokumentacji technicznej zapisano istotne parametry dla poszczególnych materiałów, co do których Wykonawca powinien się odnieść proponując materiały równoważne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp udowodnienie „równoważności” spoczywa na wykonawcy. W razie wątpliwości co do ceny oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie sprawdzania ofert zestawienia materiałów, maszyn i urządzeń w celu sprawdzenia czy ich parametry są zgodne lub lepsze od tych opisanych w dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy i 0/100 zł), zg. z zapisami pkt.10 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także: 1.1 zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 1.2 pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 1.3 Dowód wpłaty wadium - w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie –należy dołączyć do oferty w oryginale, dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej tj. dowód wpłaty – należy dołączyć do oferty 1.4 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach