Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach

Gmina Lubsza ogłasza przetarg

 • Adres: 49-313 Lubsza, Brzeska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 411 86 30 , fax. 774 118 630
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubsza
  Brzeska 16
  49-313 Lubsza, woj. opolskie
  tel. 77 411 86 30, fax. 774 118 630
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane związane z inwestycją remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, na działce nr 176 w m. Czepielowice w gminie Lubsza. Zestawienie powierzchni i kubatury po przebudowie i rozbudowie: pow. zabudowy 263,80 m2 pow. użytkowa 230,50 m2 kubatura 1584,70 m3 ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna. Przedmiot zamówienia określa projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres niniejszego zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ) i obejmuje wykonanie: a/ rozbiórki starych ław fundamentowych b/ fundamentów – ławy i stopy żelbetowe c/ ścian zewnętrznych – murowane z pustaków ceramicznych gr, 25 cm, izolowane styropianem gr. min 10 cm d/ ścianek działowych – murowane z pustaków ceramicznych gr. 12 cm i 8 cm e/ wieńców – żelbetowe, z betonu B25 zbrojonego prętami Ø12 mm f/ trzpieni – żelbetowe, z betonu B25 zbrojone stalą ze strzemionami g/ izolacji – przeciwwilgociowe ścian fundamentowych i posadzek oraz termiczna h/ posadzki – przemysłowe gr. 15 cm na podłożu betonowym i/ dachu – dwuspadowy, drewniany prefabrykowany z wiązarów kratowych, pokryty blacho-dachówka, obróbki z blachy cynkowej j/ kominów – dymowy i wentylacyjne wykonane w technice systemowej, obmurowane i otynkowane ponad dachem k/ bram garażowych – podnoszone mechanicznie wraz z automatyką.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216131-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 8 000,-zł Może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310). W przypadku pieniądza: na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Brzegu nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną