Przetargi.pl
Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich poprzez budowę miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową oraz pochylnią dla niepełnosprawnych

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 763 11 30, , fax. 957 633 294
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 95 763 11 30, , fax. 957 633 294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich poprzez budowę miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową oraz pochylnią dla niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. „Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich poprzez budowę miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową oraz pochylnią dla niepełnosprawnych”, szczegółowo wskazanej w Dokumentacji projektowej – opisującej etap II inwestycji, tj. budowę 9 miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową oraz pochylnią dla niepełnosprawnych na działce nr 651/3. 2. Przedmiotem robót budowlanych, jest budowa 9 miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową oraz pochylnią dla niepełnosprawnych na działce nr 651/3 przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Kraj. 3. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji: a) wykonanie niezbędnych rozbiórek, w tym rozbiórka części ogrodzenia na tarasie gdzie zostanie dobudowany podjazd b) budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych c) budowa miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych d) przebudowa jezdni manewrowej e) wykonanie utwardzeń przy wylotach z rynien f) wykonanie przyległych trawników g) wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych 4. Nawierzchnie jezdni, stanowisk postojowych, terenów utwardzonych, pochylni i zjazdów - wysokościowo należy dostosować do: - istniejących chodników, - wejścia do budynku, - istniejącej jezdni, - istniejących terenów utwardzonych i parkingów, - przyległego terenu 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - załącznik do SIWZ, na którą składają się: projekt budowlany: 1) Projekt zgłoszenia robót: przebudowa drogi – ciąg pieszo-jezdny oraz budowa zatok postojowych w Strzelcach Kraj. oraz STWiOR i przedmiar robót - załącznik do SIWZ. 6. Standardy jakościowe. a) standardy jakościowe zostały określone w treści STWiOR oraz w dokumentacji projektowej, b) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, c) przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia, d) gwarancja na zastosowane materiały, urządzenia i wykonane roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały, urządzenia i wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Jeżeli Projekt budowlany lub Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby, w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie rozwiązania pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe lub cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych lub cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów lub cech użytkowych wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach/cechach użytkowych lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających spełnianie wymaganych minimów przez te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważonych lub odrzuceniu oferty z powodu ich nie równoważności. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający na okres realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót (w szczególności robó ziemnych) czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, m.in. osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, osób wykonujących prace przygotowawcze i porządkowe oraz innych osób, w stosunku, do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie podlegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamówienia przed zakończeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca, zobowiązany jest w ich miejsce zatrudnić inne osoby spełniające w/w wymagania, 8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 4.2. Zamawiający uprawiony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów 9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.2. czynności: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 10. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w rozdziale 4 pkt. 4.4. niniejszej SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo zapłać na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną §21 pkt.2.1 litera „o" wzoru umowy, 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 13. Zamawiający wymaga całkowitej realizacji ilości określonych w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu osobiście do siedziby zamawiającego lub drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wg wzoru - załącznik do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oferta winna zawierać: 2.1. wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 2.2. Tabela Elementów Robót; 2.3. kosztorys ofertowy; 2.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych/ewidencyjnych; 2.5. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych/ewidencyjnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach