Przetargi.pl
Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z rozbiórką tarasu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. przy ul.Dekerta 1

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Dekerta
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  Dekerta 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z rozbiórką tarasu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. przy ul.Dekerta 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Robota budowlana polega na rozbiórce istniejącego tarasu biegnącego wzdłuż elewacji frontowej oraz wykonaniu demontażu istniejącej pochylni na rzecz wykonania nowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Parametry pochylni po przebudowie: Wymiary poziome po przebudowie (długość x szerokość): - część ze spadkiem 5 %: 26,29 m x 2,00 m, - część ze spadkiem 1,5 %: 6,93 m x 2,00 m. Powierzchnia po przebudowie: 65,26 m2. Połączenie pochylni z istniejącym chodnikiem należy wykonać poprzez uzupełnienie nawierzchni kostką betonową gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-4 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223500-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na dzień składania ofert Wykonawca przedstawia następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty; 2. Wypełniona Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej; 3. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie lub osobnej koszulce, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty. 4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach