Przetargi.pl
Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 429 800 , fax. 896 429 817
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
  ul. Jana III Sobieskiego 5
  14100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 429 800, fax. 896 429 817
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.ostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego, w zakresie: 1) Część 1 – Modernizacja i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie, zlokalizowanej w Ostródzie przy ul. Sportowej 1, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4a-1 i 4a-2 do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5a do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 6a do siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3a do siwz). 2) Część 2 - Modernizacja i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Morągu, zlokalizowanej w Morągu przy ul. Kujawskiej 1, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4b do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5b do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 6b do siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3b do siwz). 3) Część 3 – Remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej, tj. sali gimnastycznej w Zespole Szkół Licealnych w Morągu, zlokalizowanej w Morągu przy ul. 11 Listopada 7, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4c do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5c do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 6c do siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3c do siwz). 4) Część 4 – Remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej, tj. boiska sportowego w Zespole Szkół Licealnych w Morągu, zlokalizowanego w Morągu przy ul. 11 Listopada 7, zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4d do siwz); dokumentacją projektową (zał. nr 5d do siwz); specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 6d do siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3c do siwz). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną bądź kilka wybranych części lub na wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w tym: Część 1: a) renowacja nawierzchni sali gimnastycznej (wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego - ok. 180 szt.; lakierowanie - ok. 327, 50 m2); b) wymiana drzwi wewnętrznych ok. 22,40 m2; c) szpachlowanie ścian – ok. 2.672,00 m2; d) malowanie ścian - ok. 3.158,00 m2; e) wykonanie posadzki z PCV - ok. 181,00 m2; f) wymiana urządzeń sanitarnych (baterie umywalkowe i natryskowe - 6 szt., brodziki natryskowe - 3 kpl., ustępy pojedyncze - 3 kpl.); g) wymiana oświetlenia; h) dostawa i montaż wyposażenia sportowego; i) wymiana instalacji c.o. Część 2: a) wykonanie ław fundamentowych – ok. 5,57 m3; b) murowanie ścian - ok. 104,66 m2; c) wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu - ok. 40,00 m2; d) tynkowanie ścian - ok. 104,66 m2; e) malowanie ścian i sufitów - ok. 138,00 m2; f) wykonanie elewacji - 107,88 m2; g) wykonanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej; h) wymiana sufitu podwieszanego - ok. 660,00 m2; i) przełożenie zewnętrznej instalacji c.o. Część 3: a) wymiana drzwi - ok. 12,60 m2; b) ułożenie wykładziny sportowej - ok. 340,72 m2; c) przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych - ok. 860,10 m2; d) malowanie powierzchni wewnętrznych - ok. 1.101,95 m2; e) wymiana oświetlenia, w tym wymiana opraw oświetleniowych - 32 szt.; f) wymiana urządzeń sanitarnych (baterie umywalkowe - 2 szt., umywalki pojedyncze porcelanowe - 2 kpl., ustępy pojedyncze - 2 kpl.); g) dostawa i montaż wyposażenia sportowego. Część 4: a) wykonanie nawierzchni poliuretanowej wodoszczelnej – ok. 558,00 m2; b) rozścielenie ziemi urodzajnej - ok. 50,90 m3; c) wykonanie dosiewu trawników dywanowych - ok. 509,00 m2; d) wykonanie odwodnienia - ok. 62,00 mb; e) wykonanie nawierzchni traktu pieszego z kostki betonowej - ok. 130,00 m2; f) dostawa i montaż siedzisk - 25 szt.; g) dostawa i montaż wyposażenia sportowego. 2) Przedmiot zamówienia - w zakresie części 1, 2, 3 i 4 obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: a) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty (teren budowy); b) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót (dot. części 4); c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (dot. części 4); d) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty, w tym sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót oraz pomieszczeń, w których prowadzone były roboty, w tym sąsiednich pomieszczeń zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; e) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych; f) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (dot. części 1, 2, 3 i 4): 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni (robotnicy budowlani) bezpośrednio wykonujący prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). 2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia niżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1, tj.: a) oświadczenia Wykonawcy i podwykonawcy (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2, oświadczenia i/lub dokumentu, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników (robotników budowlanych) bezpośrednio wykonujący prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych. 4) Za każdorazowe nieudokumentowanie przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2, że prace fizyczne polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych, są wykonywane przez osoby (robotników budowlanych) zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Inne postanowienia (dot. części 1, 2, 3 i 4): 1) Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót wykonawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i czystości. 2) Materiały pochodzące z demontażu urządzeń istniejących oraz gruz Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji w ramach wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty. Koszt załadunku, rozładunku oraz przewozu urządzeń i gruzu do miejsca ich utylizacji mieści się w wynagrodzeniu wynikającym ze złożonej oferty. 3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w okresie minimum 24 miesięcy. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212222-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 - 7.400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych); Część 2 - 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych). Część 3 - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych); Część 4 - 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018 – 05 - 30 do godz. 10:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): w formie pieniądza: przelewem na konto: • PKO BP O/Gdańsk nr konta 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2018 – 05 - 30 o godz. 10:00. • w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 418 (III piętro – Biuro Zamówień Publicznych). W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14 – 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dot. części 1, 2, 3 i 4 - Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (odpowiednio zał. nr 1a – 1d do siwz). 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do siwz. 3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach