Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka, etap III Majki - Gryżyna. II przetarg

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48552482001, , fax. +48552483180
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48552482001, , fax. +48552483180
  REGON: 000524447
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paslek-um.bip-wm.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka, etap III Majki - Gryżyna. II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na budowie na terenie Gminy Pasłęk (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie): 1) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz 2 pompowni ścieków w miejscowości Majki; 2) rurociągu tłocznego od studni S04 w miejscowości Kielminek do studni SR01M w miejscowości Majki; 3) rurociągu tłocznego z miejscowości Majki (z pompowni PIM) do miejscowości Gryżyna (do studni SR01GR); wraz z: - dostawą i montażem instalacji dozowania środka antyodorowego do przepompowni ścieków w miejscowości Grażyna; - wykonaniem kamerowania wybudowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; - dostawą jednego trójnogu do wyciągania pomp. Orientacyjne zestawienie długości projektowanych elementów: 1) Sieć kanalizacyjna grawitacyjna: − Ø 200, rury PVC-U SN8 - 813,5 m + 1 m (kaskada) − Ø 160, rury PVC-U SN8 - 111,5 m 2) Sieć kanalizacyjna tłoczna: − Ø 110, rury PE100-RC - 3159,5 m − Ø 90, rury PE100-RC - 90,0 m 3) Pompownie: 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium określono w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacja Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Formularz cenowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach