Przetargi.pl
„Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych, zawartości piaskownika, skratek, wód popłucznych i monitoringiem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z transportem”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 81 48 231 , fax. 61 89 42 032
 • Data zamieszczenia: 2021-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Wyzwolenia 15
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 81 48 231, fax. 61 89 42 032
  REGON: 63128638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukdopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych, zawartości piaskownika, skratek, wód popłucznych i monitoringiem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z transportem”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań:  wody uzdatnionej, surowej, wód popłucznych na Stacjach Uzdatniania Wody w Skórzewie i Joance;  wody uzdatnionej na sieci wodociągowej w obrębie działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie;  monitoringu na składowisku, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;  ścieków na oczyszczalniach ścieków w Dąbrówce, Dopiewie i Skórzewie oraz na sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie;  wód podziemnych;  osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika. Metodyka badań: Badania wody należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11). Monitoring składowiska odpadów komunalnych należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523 z dnia 2013.05.02). Badanie ścieków należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019.1311 z dnia 2019.07.15 ze zm.), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 września 2016r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757 j.t. z dnia 2016.10.25). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U. 2015.257 z dnia 2015.02.25) Pobór i badania osadów ściekowych, skratek, i zawartości piaskownika należy dokonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015.1277 z dnia 2015.09.01 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz. U . 2015.257 z dnia 2015.02.25).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach