Przetargi.pl
„Dostawa oleju napędowego”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 81 48 231 , fax. 61 89 42 032
 • Data zamieszczenia: 2021-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Wyzwolenia 15
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 81 48 231, fax. 61 89 42 032
  REGON: 63128638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukdopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju napędowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 300 m3. Jest to dostawa częściowa z zapełnieniem zbiornika paliwa TITAN FM5000, usytuowanego w Dopiewie (62-070) dz. nr 761/2 – składowisko odpadów. Jednorazowa dostawa oleju napędowego będzie w ilości min. 1 m3 max 5m3. Częstotliwość dostaw będzie zależeć od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Dostawy oleju napędowego będą realizowane w okresie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 28.02.2023 r. na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w dowolnej formie (faksem, e-mailem lub pisemnie). Realizacja zamówień nastąpi w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia świadczenia częściowego. Olej napędowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać wymogi normy PN - EN 590:2013 -12 Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań oraz wymagania określone w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych(Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590:2013 - 12. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy do zbiornika Zamawiającego, przy użyciu środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz wymagania określone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2000.154 t.j. z dnia 2016.11.14 ze zm.). Rozliczenie dostaw do zbiornika odbiorcy na terenie siedziby Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem wydań paliw w temperaturze referencyjnej +15°C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach