Przetargi.pl
Kontynuacja monitoringu SARS-CoV-2 w ściekach z wykorzystaniem „Platformy monitorującej ścieki”

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2022-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja monitoringu SARS-CoV-2 w ściekach z wykorzystaniem „Platformy monitorującej ścieki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a. pobieranie próbek ścieków z uzgodnionych z Zamawiającym punktów na sieci kanalizacyjnej miasta Poznania; b. ustalanie obecności RNA wirusa SARS-CoV-2 w pobranych próbkach ścieków; c. określanie liczby kopii RNA wirusa SARS-CoV-2 i trendów zmian tego stężenia; d. analiza wyizolowanego materiału genetycznego pod kątem różnorodności genetycznej - sekwencjonowanie RNA w celu określenia mutacji wirusa; e. opracowywanie dokumentacji, tj.: sprawozdań z badań zawierających: – informację o ilości pobranych próbek wraz z datami i miejscami pobrań, – informację o ilości próbek przekazanych do sekwencjonowania i raportów dotyczących trendów zmian koncentracji RNA SARS-CoV-2 w ściekach oraz różnorodności genetycznej, f. opracowanie raportu końcowego. Punkty a.-c.: w liczbie 102 pobranych próbek, Punkt d.: maksymalnie 5 próbek, Punkt e.: co najmniej raz w tygodniu, w liczbie co najmniej 26, Punkt f.: w liczbie 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach