Przetargi.pl
Pielęgnacja skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 201 , fax. 468 142 628
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5
  96200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 201, fax. 468 142 628
  REGON: 52648100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: a) Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, b) mechaniczne i ręczne koszenie powierzchni skwerów (wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm) oraz wygrabienie skoszonej trawy, wywóz odpadów do ZGO w Pukininie, c) zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew, d) wywożenie dłużyc i gałęzi do ZGO w Pukininie, e) likwidacja wiatrołomów ze skwerów, f) pielęgnacja krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą, g) likwidacja odrostów przy drzewach wg potrzeb, h) przesadzenie drzew wg potrzeb wraz z uzyskaniem zgody jeżeli jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i) nawożenie rododendronów i magnolii, stosowanie środków chemicznych grzybobójczych, korowanie i zabezpieczanie przed przemarzaniem (materiał Wykonawcy), j) dosiew trawy (materiał Wykonawcy), k) odchwaszczanie skwerów (wg potrzeb), l) dosadzanie drzew i krzewów dostarczonych przez Zamawiającego (w miarę potrzeb), m) podlewanie trawy i istniejących nasadzeń (w miarę potrzeb), n) bieżące utrzymanie czystości poprzez zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” tj. m.in.: folii, papieru, butelek, korków od butelek, niedopałków papierosów, rozbitego szkła, gałęzi, odchodów zwierzęcych, zwierząt martwych, gruzu, piasku itp. (bez względu na źródło ich pochodzenia), o) w okresie jesiennym bieżące grabienie i wywóz liści do ZGO Pukinin, p) malowanie ławek raz w roku w miesiącu maju (materiał Wykonawcy), q) bieżące mycie i naprawa ławek wg potrzeb (materiał Wykonawcy), r) dbałość o właściwy stan czystości obsługiwanych ciągów pieszych, stosownie do panujących warunków atmosferycznych, obejmuje wewnętrzne i zewnętrze ciągi związane ze skwerem, s) w okresie letnim usuwanie wrastającej trawy w ciągach pieszych całą szerokością chodnika, zamiatanie ciągów pieszych, t) w okresie zimy oczyszczanie ciągów pieszych ze śniegu oraz usuwanie na nich śliskości i gołoledzi, w sposób zapewniający bezpieczne i nieutrudnione poruszanie się pieszych (bez użycia soli) na terenach okalających skwery i wewnątrz nich; u) po okresie zimowym uprzątnięcie zużytych środków uszorstniających i innych, v) nieczystości z ciągów pieszych na całej ich szerokości (od krawężnika do krawężnika), w) dopuszcza się zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie, x) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia drewna z wycinki, przecinki, pielęgnacji drzew do Urzędu Miasta w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00zł. (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 1. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr rachunku 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: „Pielęgnacja skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 2, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: A) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; B) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczeń podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ; - zobowiązanie do udostępnienia zasobów wg wzoru załącznika nr 2a do SIWZ; - dowód wniesienia wadium; - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach