Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie gminy Poddębice

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99200 Poddębice, ul. Parzęczewska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 784 366 , fax. 436 784 366
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach sp. z o.o.
  ul. Parzęczewska
  99200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 436 784 366, fax. 436 784 366
  REGON: 73034081900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mpwik-poddebice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie gminy Poddębice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie gminy Poddębice”. Szacowane zużycie energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy wg grup taryfowych wynosi: - taryfa C11 223 500 kWh - taryfa B22 255 000 kWh ( 102 000 kWh – szczytowa 153 000 kWh – pozaszczytowa ) - taryfa B23 535 000 kWh ( 99 000 kWh – szczyt przedpołudniowy, 64 500 kWh – szczyt popołudniowy, 371 500 kWh – reszta doby ) - taryfa C12b 10 000 kWh NT 4 500 kWh Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku wynosi 3 084 000 kWh Rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w okresie rozliczeniowym. Wykonawca nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zobowiązany jest do posiadania aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1200). Ponadto zamawiający wymaga aby dostarczana energia spełniała parametry jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 ze zm.) w szczególności określone rozdziale 10 pn. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji. Jednocześnie przedmiot zamówienia nie generuje kosztów cyklu życia produktu. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada on: - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach