Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice

Gmina Poddębice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, Łódzka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436782580 , fax. 43678 39 95
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poddębice
  Łódzka 17/21
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 436782580, fax. 43678 39 95
  REGON: 730934387
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poddebice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie sprzedaży biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach : Trasa nr 1. : Porczyny 4, Ferma Bałdrzychów wsiada 2, Praga osiedle wsiada 3, Szkoła Podstawowa Nr1 i Gimnazjum w Poddębicach dojeżdża 9 Tarnowa wsiada 13, Panaszew wsiada 12, Józefka wsiada 4 , Łężki Kol. wsiada 5, Leśna wsiada 5 Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum dojeżdża 39 Ogólna liczba uczniów 48 Trasa nr 2 : Balin wsiada 4, Lipnica wsiada 10, Ewelinów 5, Ksawercin wsiada 6, Krępa I wsiada 7, Krępa Przetwórnia wsiada 5 Szkoła Podstawowa w Niemysłowie wysiada 35 i do Gimnazjum jedzie dalej 2 Niemysłów , Lubiszewice wsiada 6 Niemysłów Szkoła Podstawowa w Niemysłowie wysiada 6 Niemysłów 6, Krępa I wsiada 1, Nowa Wieś wsiada 6, Truskawiec wsiada 3, Szkoła Podstawowa Nr1 i Gimnazjum w Poddębicach dojeżdża 18 Ogólna liczba uczniów 59 Trasa nr 3 : Góra Bałdrzychowska wsiada 6, Feliksów wsiada 6 , Pudłówek wsiada 7, Nowy Pudłów wsiada 8, Pudłów wsiada 5, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie wysiada 19 i dalej do Gimnazjum jedzie 13 . Podgórcze wsiada 6 , Malenie wsiada 2, Borki Lipkowskie wsiada 4, Lipki wsiada 4 , Busina wsiada 1 Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie wysiada 6 dalej do Gimnazjum jedzie 11 Bałdrzychów 24 + wsiada 3 , Zagórzyce wsiada 3 , Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum w Poddębicach dojeżdża 30 Ogólna liczba uczniów 55 Trasa nr 4 : Łężki wsiada 19 , Adamów wsiada 4, Ciężków wsiada 12 , Kałów wsiada5, Wólka wsiada 9. Góra Bałdrzychowska wsiada 26 , Rąkczyn wsiada10 , Byczyna wsiada 14 . Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach i Gimnazjum w Poddębicach dojeżdża 99. Ogólna liczba uczniów 99 Trasa nr 5 : Szarów wsiada 2, Niewiesz wsiada 8 , Wilczków wsiada 12, Karnice wsiada 10, Chropy wsiada 16, Ferma Chropy wsiada 1, Chropy Cyganka wsiada 4, Klementów wsiada 23, Poddębice . Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach i Gimnazjum w Poddębicach dojeżdża 76 . Ogólna liczba uczniów 76 Trasa nr 6 : Dominikowice wsiada 13, Dominikowice II wsiada 6, Borzewisko wsiada 6, Izabela wsiada 3, Gibaszew wsiada 5, Dzierzązna wsiada 9, Szkoła Podstawowa w Niemysłowie wysiada 36 i do Gimnazjum jedzie dalej 6 Niemysłów – Balin wsiada 3 , Grocholice wsiada 2, Niewiesz skrzyżowanie wsiada 5, Zakrzew wsiada 1, Rodrysin wsiada1 , Leśniczówka wsiada 5, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach i Gimnazjum w Poddębicach dojeżdża 23 . Ogólna liczba uczniów 59 Trasa nr 7 : Poddębice – Praga wsiada 1, Bałdrzychów Elewator wsiada 15 , Zagórzyce wsiada11, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie wysiada 27. Bałdrzychów – Elewator 5 , Borysew 11 , Praga 20. Gimnazjum i S.P. Nr 1 w Poddębicach dojeżdża 36 osób. Poddębice –, Golice wsiada7, Sworawa wsiada 14, Brzezinki 2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach i Gimnazjum w Poddębicach dojeżdża 23. Ogólna liczba uczniów 86 Liczby przy miejscowościach oznaczają ilość uczniów korzystających z biletów miesięcznych. Łączna ilość dowożonych i odwożonych uczniów wynosi 482 na 7 trasach . Dzienny przebieg ok.1300 km. Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu pojazdów Wykonawcy do miejsca realizacji usług transportowych , tj. do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy do miejsca postoju , które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowe określenie tras i godziny dowozów i odwozów ustalone będą przez Zamawiającego w harmonogramach dostosowanych do rozkładu zajęć lekcyjnych. Zamawiający zastrzega sobie po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy, możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia długości tras w zależności od potrzeb wynikających z organizacji roku szkolnego i liczby uczniów korzystających z przewozów. Zmiany te nie powodują zmiany ceny biletu miesięcznego.. W razie uszkodzenia /awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Do Obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: a/ wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia autobusu w środki łączności/np. telefon komórkowy/, b/ autobus używany do transportu dzieci musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2012r. poz 1137 z późn. zmianami/. c/ wykonawca winien zatrudnić kierowców do realizacji w/w przedmiotu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Uprawnienia kierowców należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy /prawo jazdy kat D, badania lekarskie , badania psychologiczne/. d/ wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad dziećmi/ 5 i 6 letnimi , uczniami szkół podstawowych i gimnazjum/ w czasie dowozu i odwozu, Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą być przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz udzielania I pomocy. e/ wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów oraz zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich dzieci i opiekuna. f/ w okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany , a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie . Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa g/ wykonawca zapewnia bezawaryjność i punktualność , a w sytuacjach awaryjnych zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego dla dzieci/ sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu/oznakowanego stosownie do charakteru świadczonych przewozów . W razie zaistniałej sytuacji Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów. h/ Do ceny biletu należy doliczyć również koszty związanie z odpowiednim oznakowaniem przez Wykonawcę przystanków znajdujących się na trasach objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagania zamawiającego w zakresie zatrudniania pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 1.Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Poddębice  są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1666). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy  - kierowców autobusów i opiekunów  na czas wykonywania przewozów . 2. Wykonawca oraz jego Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania usługi wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do: a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu wykonywania usługi, b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, d) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 4. Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane w ust. 1, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości  1.000 zł  za każde stwierdzenie takiego przypadku. 5. Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  2.000 zł  za każdorazowe nieprzedłożenie dokumentu lub/i wykazu na wezwanie Zmawiającego. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - licencje na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 roku poz. 2200)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: E.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. E.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. E.3) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału udziału w postępowaniu. E.4) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego o niepodleganiu wykluczeniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. E.5) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach