Przetargi.pl
Przetarg 471/2017 Na świadczenie usług w nieruchomościach Gminy, Skarbu Państwa i w halach targowych wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi w zakresie: przeprowadzania dwa razy w roku obowiązkowej deratyzacji prewencyjnej oraz usług dodatkowych (odrębnie zlecanych) w zakresie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych, dezodoryzacyjnych oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w 2018 roku, w podziale na 6 części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 652 96 70 , fax. 42 652 77 24
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 652 96 70, fax. 42 652 77 24
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg 471/2017 Na świadczenie usług w nieruchomościach Gminy, Skarbu Państwa i w halach targowych wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi w zakresie: przeprowadzania dwa razy w roku obowiązkowej deratyzacji prewencyjnej oraz usług dodatkowych (odrębnie zlecanych) w zakresie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych, dezodoryzacyjnych oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w 2018 roku, w podziale na 6 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia są: A) Usługi w nieruchomościach Gminy, Skarbu Państwa wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi w zakresie: przeprowadzania dwa razy w roku obowiązkowej deratyzacji prewencyjnej w 2018 r., oraz usługi dodatkowe (odrębnie zlecane) w zakresie przeprowadzania usług: deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych, dezodoryzacyjnych oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp., w 2018 roku; B) Usługi w nieruchomościach – w halach targowych wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi w zakresie: dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji obiektów administrowanych przez Zamawiającego t.j. hali targowej w Łodzi przy ul. Małej 2 i hali targowej „Górniak” przy ul. Piotrkowskiej 317, w 2018 roku; - w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15.06.2016 r., (Dz.U. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2869), w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, w podziale na 6 części. 5.1.1 Zamówienie zostało podzielone na 6 części wg podziału terytorialnego Miasta Łodzi: Część 1 - Usługi świadczone w nieruchomościach stanowiących Zasoby Zamawiającego: - Rejon Obsługi Najemców nr 1 z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 53 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 2 z siedzibą przy ul. Sędziowskiej 16 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 3 z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ. Wykazy nieruchomości objętych obowiązkową deratyzacją prewencyjną stanowi załącznik do SIWZ nr 8. Część 2 - Usługi świadczone w nieruchomościach stanowiących Zasoby Zamawiającego: - Rejon Obsługi Najemców nr 4 z siedzibą przy ul. Lubelskiej 9/11 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 5 z siedzibą przy ul. Paderewskiego 47 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 6 z siedzibą przy ul. Ciasnej 19a w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 7 z siedzibą przy ul. Paderewskiego 47 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ. Wykazy nieruchomości objętych obowiązkową deratyzacją prewencyjną stanowi załącznik do SIWZ nr 8a. Część 3 - Usługi świadczone w nieruchomościach stanowiących Zasoby Zamawiającego : - Rejon Obsługi Najemców nr 8 z siedzibą przy pl. Barlickiego 11 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 9 z siedzibą przy ul. Wapiennej 15 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 10 z siedzibą przy ul. Radwańskiej 31 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1c do SIWZ. Wykazy nieruchomości objętych obowiązkową deratyzacją prewencyjną stanowi załącznik do SIWZ nr 8b. Część 4 - Usługi świadczone w nieruchomościach stanowiących Zasoby Zamawiającego: - Rejon Obsługi Najemców nr 11 z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 12 z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 238 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 13 z siedzibą przy ul. Pomorskiej 115b w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1d do SIWZ. Wykazy nieruchomości objętych obowiązkową deratyzacją prewencyjną stanowi załącznik do SIWZ nr 8c. Część 5 - Usługi świadczone w nieruchomościach stanowiących Zasoby Zamawiającego: - Rejon Obsługi Najemców nr 14 z siedzibą przy ul. Wilczej 7 w Łodzi, - Rejon Obsługi Najemców nr 15 z siedzibą przy ul. Dębowskiego 8 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1e do SIWZ. Wykazy nieruchomości objętych obowiązkową deratyzacją prewencyjną stanowi załącznik do SIWZ nr 8d. Część 6 – Usługi świadczone w nieruchomościach (w halach targowych) stanowiących Zasoby Zamawiającego: - Hala targowa przy ul. Małej 2 w Łodzi – pow. użytkowa: 1798,67 m2 (38 lokali użytkowych w tym dwa lokale przemysłowe pozostałe to sprzedaż produktów mięsnych i spożywczych, w każdym lokalu jest stacja dezynsekcji), - Hala targowa „Górniak” przy ul. Piotrkowskiej 317 w Łodzi - pow. użytk. 5113,00 m2. Przedmiot zamówienia obejmuje stałą usługę ochrony przed szkodnikami w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach wymienionych powyżej, który w swym w zakresie obejmuje: 1) Dokonanie wstępnej inspekcji (oględzin) obiektów wymienionych powyżej, mającej na celu identyfikację szkodników, wskazanie miejsc ich bytowania lub gniazdowania, a także dróg przedostawania się gryzoni do obiektów. 2) Sprawowanie we wskazanych obiektach stałego monitoringu i dozoru sanitarnego, pod względem ochrony przed gryzoniami i insektami. 3) Zwalczanie owadów, gryzoni, szkodników oraz zapewnienie opieki profilaktycznej przed owadami biegającymi i latającymi w budynkach. 4) Montaż i obsługa przy wejściach do obiektów, stacji deratyzacyjnych – hala targowa „Górniak” przy ul. Piotrkowskiej 317 - 8 szt., hala targowa przy ul. Małej 2 – 12 szt. 5) Przeprowadzanie w okresie obowiązywania umowy na terenie hal minimum dwóch skutecznych w swoim efekcie deratyzacji w roku, w okresie jesiennym i wiosennym, z użyciem odpowiednich, dozwolonych do stosowania własnych środków chemicznych. 6) Wykładanie i uzupełnianie preparatu deratyzacyjnego, aż do zaprzestania pobierania go przez gryzonie. Wykładki preparatu muszą znajdować się w oznakowanych przez Wykonawcę miejscach opatrzonych widocznym ostrzeżeniem typu - „Uwaga! Trutka przeciw/na gryzonie. Grozi niebezpieczeństwo otrucia ludzi i zwierząt.” 7) Przeprowadzanie przy użyciu odpowiednich dozwolonych i dopuszczonych do stosowania środków własnych deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w miarę potrzeb tj. z własnej inicjatywy, na zlecenie Zleceniodawcy, z inicjatywy Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, bądź instytucji mającej uprawnienia do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. 8) Uprzątnięcie i utylizacja pozostałości preparatu deratyzacyjnego po zakończeniu deratyzacji oraz utylizację padłych w okresie prowadzonej deratyzacji gryzoni i insektów. 9) Rozpoczęcie zabiegów dezynsekcji, dezynfekcji lub deratyzacji - w przypadkach określonych przez Zamawiającego jako niecierpiących zwłoki - w ciągu: 24 godzin od chwili zgłoszenia potrzeby ich przeprowadzenia Wykonawcy. W pozostałych przypadkach rozpoczęcie zabiegów dezynsekcji, dezynfekcji lub deratyzacji powinno nastąpić nie później niż maksymalnie w ciągu: 72 godzin od chwili zgłoszenia potrzeby ich przeprowadzenia. Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie, faksem, mailem lub pisemnie. 10) Wykonywanie usługi z częstotliwością zapewniającą 100% skuteczność zabiegów. 11) Zagwarantowanie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za stosowanie w trakcie trwania umowy, takich środków chemicznych, które nie wpłyną w żaden sposób negatywnie na otaczające środowisko oraz ludzi. 12) Prowadzenie właściwej dokumentacji (protokołu) z całokształtu działań dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych, którą należy dołączyć do comiesięcznych faktur. 5.1.2. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług w zakresie: 1) Dla wszystkich części od 1- do 6: usługi w nieruchomościach Gminy, Skarbu Państwa i w halach targowych wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi polegających na przeprowadzeniu dwa razy w roku obowiązkowej deratyzacji prewencyjnej w nieruchomościach stanowiących Zasoby Zamawiającego – zgodnie z terytorialnym podziałem, w następujących terminach tj.: • od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r., oraz • od 15 września do 30 września 2018 r., Uwaga: W przypadku zmiany „Regulaminu” w trakcie obowiązywania umowy - w terminach wskazanych w aktualnie obowiązującym na dzień wykonania usługi. 2) Dla części od 1- do 5: przeprowadzania usług dodatkowych (odrębnie zlecanych) w zakresie: deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp, na: • każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgłoszone do Zamawiającego, • każde zlecenie służb Zamawiającego w nieruchomościach z wykazów (zał. nr 8-8d) oraz w nieruchomościach nie objętych wykazami, a będących w zarządzie Zamawiającego, a także w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 5.1.3 W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO: 1) Wywieszania w nieruchomościach informacji: o każdorazowym terminie planowanej deratyzacji; 2) Odpowiedniego oznakowania miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczenia ich przed dostępem do nich dzieci, ptactwa i zwierząt domowych (psów i kotów) itp.; 3) Przeprowadzania deratyzacji przy użyciu dozwolonego i dopuszczonego do stosowania preparatu; 4) Umieszczania (wykładania) trutki w pojemnikach lub w płytkich naczyniach (w stacjach monitorowania - dotyczy hal targowych); 5) Kontrolowania i uzupełniania brakującej trutki; 6) Po zakończonej akcji: uprzątnięcia padłych gryzoni, resztek preparatu, pustych opakowań oraz usunięcie odchodów gryzoni (w razie takiej konieczności np. przy deratyzacji wolnych lokali); 7) Przeprowadzania dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji przy użyciu płynnych koncentratów dozwolonych i dopuszczonych do stosowania; 8) Likwidacji gniazd os, szerszeni, itp.; 9) Przeprowadzenia oględzin pomieszczeń w celu identyfikacji szkodników, wskazania miejsc przedostawania się i bytowania; 10) Wyboru metody wykonania usługi i preparatu gwarantującego skuteczność. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności stosowanych zabiegów, w ramach reklamacji ponowne wykonanie usługi – do skutku; 11) Przygotowania protokołu potwierdzającego wykonanie usługi (zawierającego datę, metodę i użyty preparat); 12) Wykonania prac zgodnie z ustalonym z Zamawiającym zakresem usługi; 13) Zachowania terminowości usługi objętej zamówieniem: a) usługi obowiązkowe - deratyzacja prewencyjna w terminach określonych w ust.5.1.2. b) usługi dodatkowe w nieruchomościach Gminy i Skarbu Panstwa (odrębne zlecenia) - w terminie: maksymalnie: do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego. c) usługi stałe w halach targowych - zabiegi dezynsekcji, dezynfekcji lub deratyzacji - w ciągu: 24 godzin od chwili zgłoszenia potrzeby ich przeprowadzenia Wykonawcy. W pozostałych przypadkach rozpoczęcie zabiegów dezynsekcji, drzynfekcji lub deratyzacji powinno nastąpić nie później niż maksymalnie w ciągu: 72 godzin od chwili zgłoszenia potrzeby ich przeprowadzenia. Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie, faksem, mailem lub pisemnie. 5.1.4. Wykonawca będzie świadczył usługi przy pomocy posiadających kwalifikacje pracowników, własnych materiałów (preparaty, pojemniki, naczynia, oznakowania) i własnego sprzętu, - koszt (czas) dojścia bądź dojazdu do nieruchomości oraz powrotu obciąża Wykonawcę. 5.1.5. Podstawą do uznania usługi za wykonaną będzie potwierdzenie uprawnionego miejscowo przedstawiciela Zamawiającego (Miejskiego Administratora Nieruchomości) faktu wykonania usługi. Zamawiający informuje, że dla nieruchomości prywatnych i współwłasnych administrowanych przez Zamawiającego zostanie zawartych dodatkowo 5 odrębych umów z Wykonawcami, których oferty w częściach 1-5 niniejszego postępowania (na nieruchomości Gminne i Skarbu Państwa ) zostaną wybrane jako najkorzystniejsze. Umowy zostaną zawarte z Wykonawcami na warunkach określonych w niniejszej SIWZ z cenami jednostkowymi za czynności DDD i terminami wykonania jak dla nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 5.2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości: 100 000,00 zł netto. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego postępowania na terenie nieruchomości znajdujących się w administrowanym zasobie. Maksymalny okres obowiązywania umowy nie będzie przekraczał 12 miesięcy, a ceny jednostkowe za realizację usług nie będą wyższe o 10% od cen jednostkowych złożonych w niniejszym postępowaniu. 5.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 5.4. Na podstawie art. 29 ust. 3a (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a) ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących usługi sprzątania wymaganych w pkt 7.2.3.2) SIWZ. 5.4.1. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp: 1) Zatrudnienie w/w osób (w ilości i rodzaju zatrudnienia zgodnych ze SIWZ i złożoną przez wykonawcę ofertą) przy realizacji zamówienia powinno trwać w całym okresie wykonywania usługi. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zastąpienia jej inną osobą spełniającą zapisy SIWZ i zgodną ze złożoną ofertą Wykonawcy. 2) Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zażądać dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób realizujacych usługi sprzątania, o których mowa w pkt 5.4.1.1) na umowę o pracę np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Uwaga: W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) informuje się, że: - Obowiązek podania danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), - Administratorem danych osobowych jest Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 47, Dane zwarte w przekazanych dokumentach będą przetwarzane w celu realizacji procedur związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy. Uczestniczącemu w procedurze przysługuje prawo dostępu do jego danych i ich poprawienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami § 2 projektu umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem kar umownych określonych w § 7 ust.1 pkt 1.1. litera c) projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) lub z zapisami § 2 projektu umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem kar umownych określonych w § 10 ust.1 pkt 1.1. litera c) projektu umowy (załącznik nr 7a do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90923000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Formularz cenowy dla tych części, na które wykonawca składa ofertę (załączniki nr 1a - nr 1e do SIWZ); 3) Oświadczenia (załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ). Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach