Przetargi.pl
Pełnienie usługi nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II, dla zadania inwestycyjnego Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - Strefa Rondo - Rynek

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2593302 , fax. 32 2593303
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2593302, fax. 32 2593303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie usługi nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II, dla zadania inwestycyjnego Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - Strefa Rondo - Rynek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie usługi nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II, dla zadania inwestycyjnego Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - Strefa Rondo - Rynek. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1. pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie objętym dokumentacją projektową która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorem umowy, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, przez projektantów odpowiadających branżami poszczególnym branżom projektowym występującym w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji tj. architektury, konstrukcji, drogownictwa (linia tramwajowa, ulice place, chodniki), instalacji i sieci sanitarnych, instalacji i sieci elektrycznych, instalacji i sieci teletechnicznych (w zakresie sieci strukturalnej) oraz zieleni. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami: a) rozbiórkowymi: - rozbiórka budynku przy al. Korfantego 10 (Michalik) kolidującego z projektowanym układem drogowym, - rozbiórka podziemnej hydroforni zlokalizowanej pomiędzy garażem Superjednostki, a budynkiem przy Al. Korfantego 10, - rozbiórka trafo stacji przy zjeździe do garażu Superjednostki wraz murami oporowymi, - rozbiórka obiektu handlowego zlokalizowanego w okolicach pomnika Harcerzy Września, - rozbiórka muru oporowego przy północnym wyjeździe z garażu Superjednostki, - rozbiórka elementów małej architektury, - rozbiórka elementów infrastruktury technicznej, - rozbiórka torowiska tramwajowego, - rozbiórka istniejących nawierzchni, - wycinka zieleni. b) związanymi z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych: - wykonanie nowych nawierzchni, - budowa sieci podziemnych w celu umożliwienia realizacji zjazdów do parkingów podziemnych, - budowa budynku B2 wraz z instalacjami wewnętrznymi, - budowa budynków B3 i B4 wraz z instalacjami wewnętrznymi, - nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej, - wykonania fontanny A (sztuczna Rawa) z pompownią, - wykonanie fontann B i C, - budowa pergoli, - budowa zadaszeń, - budowa wiat przystankowych na przystankach autobusowych, - budowa placu zabaw, - budowa skateparku, - montaż elementów małej architektury, - przeniesienie istniejącego pomnika Harcerzy Września. c) drogowymi: - przebudowa Al. Korfantego od Ronda Ziętka do ul. Moniuszki, - budowa ul. Śródmiejskiej wzdłuż Superjednostki wraz z łącznikami do Al. Korfantego, - budowa pieszojezdni pomiędzy Al. Korfantego i ul. Śródmiejską, - przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z Al. Korfantego do skrzyżowania z ul. Uniwersytecką, - budowa ulicy Moniuszki na odcinku od wlotów w ul. Mickiewicza i Skargi do Al. Korfantego, - przebudowa ulic Pocztowej i Młyńskiej, - przebudowa końcowych odcinków ulic dochodzących do Rynku: Teatralnej, Warszawskiej, Mickiewicza, Skargi, - likwidacja ul. Skośnej, - zmiana organizacji ruchu. d) w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej: - przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN, - budowa stacji transformatorowych, - budowa kanalizacji kablowej wzdłuż zachodniej pierzei Al. Korfantego (zasilanie SN podstawowe i rezerwowe dla obiektów kubaturowych planowanych w przyszłości), - budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego i placów publicznych, - budowa kanalizacji i sieci teletechnicznych dla TP SA, Netia i UM, - przebudowa sieci C.O., - przebudowa sieci wodociągowych wraz z hydrantami ppoż., - budowa 2 hydroforni, - przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej, - budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącej sieci i do Rawy, - budowa kanalizacji tłocznej, - przebudowa i budowa sieci gazowej, - przebudowa sygnalizacji świetlnej w obszarze opracowania wraz z zasilaniem, e) w zakresie przebudowy rzeki Rawy: - rozbiórka istniejącego przekrycia koryta na odcinku od okolic budynku Superjednostki do budynku Korfantego 1a (za wyjątkiem mostu tramwajowego), - budowa nowego odcinka monolitycznego koryta o długości ok. 150 mb, - budowa odcinka prefabrykowanego koryta o długości ok. 105 mb, - zabezpieczenie odcinka starego koryta wyłączonego z eksploatacji, - budowa mostów drogowych w ciągu ul. Moniuszki i ul. Śródmiejskiej, - budowa nowego przekrycia koryta wraz z przepustami instalacyjnymi. f) w zakresie budowy przyłączy energetycznych do obiektów j.n.: - pompownia przy Al. Korfantego dz. Nr 44 - fontanna, sygnalizacja świetlna przy ul. Korfantego - oświetlenie sceny, teatr Śląski, obiekty handlowe, nagłośnienie sceny , - lokal użytkowy Al. Korfantego dz, Nr 44 - 2 x sygnalizacja świetlna, kiosk, przystanek autobusowy biletomat, sterownik wody , - przystanek autobusowy, biletomat, sterownik wody - szafka oświetlenia ulicznego SO3 ul. ks. P. Skargi - szafka oświetlenia ulicznego SO2 Al. Korfantego - szafka oświetlenia ulicznego SO1 ul. Chorzowska / Korfantego - szafka oświetlenia ulicznego SO5 ul. Rynek - szafka oświetlenia ulicznego SO4 ul. Moniuszki - pompownia wód deszczowych ul. Młyńska - pompownia wód deszczowych Al. Korfantego - pompownia wód deszczowych P2 Al. Korfantego - kawiarnia, punkt info, fontanna, 2 x boksy kwiatowe Al. Korfantego - hydrofornia w Superjednostce, 2.wykonania usług projektowych niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji. 3. W ramach zamówienia Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski obejmujący w szczególności: a/ stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z projektem, STWiORB oraz decyzją o pozwoleniu na budowę, b/ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c/ dokonywania regularnych wpisów w dzienniku budowy, d/ dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Projektu, e/ czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego decyzją o pozwoleniu na budowę; f/ bieżącego doradzania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją inwestycji; g/ dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w Projekcie, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót; h/ sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli Projekt nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych, i/ dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z Projektem, j/ sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i innymi obowiązującymi przepisami, k/ niezwłocznego informowania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z Projektem, l/ sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony, ł/ udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego lub Wykonawcę, m/ udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów i konstrukcji, n/ opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych lub technologicznych, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę, 4. Wykonywanie usług projektowych obejmujących; a/ opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych Projektem, w zakresie; projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; b/ prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii i decyzji potrzebnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę; c/ wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę (lub odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym), w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do Projektu; d/ przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami, e/ inne usługi projektowe uzgodnione odrębnie przez Strony. Zamawiający przewidział, iż prace projektowe będą rozliczane na podstawie ilości jednostek nakładu pracy (j.n.p.). Planowana ilość j.n.p. wynosi 14 904 j. Szacunkwa wartość zamówienia wynosi: 784 911,60 zł. netto - wartość zamówienia 523 274,40zł netto + zamówienia uzupełniające 261 637,20 zł. = 784 911,60 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712480008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach