Przetargi.pl
Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka - etap IX

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8298650 , fax. 33 8298674
 • Data zamieszczenia: 2013-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 33 8298650, fax. 33 8298674
  REGON: 07218228400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka - etap IX
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka- etap IX , tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację obejmująca w szczególności: a)przygotowanie i przeprowadzenie na zasadzie powierzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych; b) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi; c) wykonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z promocją projektu zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . d) nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zmawiającego, tj. m.in. środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w przypadku pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712480008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł. Słownie złotych: trzy tysiące złotych. 1.1.Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 1.2.Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10.05.2013r. o godzinie 09.00 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A. : 13 1240 4142 1111 0010 4640 1758 Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4, I piętro, przed upływem terminu składania ofert. Gwarancja wadialna winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 2.2.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a. 2.3.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt. 2.2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6.Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach