Przetargi.pl
Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej PODIUM w Gliwicach - nadzór autorski

Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 032 2385442 , fax. +48 032 2314058
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
  ul. Zwycięstwa 21 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. +48 032 2385442, fax. +48 032 2314058
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej PODIUM w Gliwicach - nadzór autorski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium w Gliwicach. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: - pełnienie nadzoru autorskiego w wszystkich branżach wymaganych w zamówieniu, - wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających, - sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa zadania oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami) dla robot budowlanych, nad którymi ma być sprawowany nadzór autorski znajduje się na stronie internetowej zamawiającego: http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=23471/1&p=2594 Zamawiający nie dysponuje powyższą dokumentacją w formie plików edytowalnych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu i dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Menadżera Projektu: 1.1 Zamawiający może powołać i ustanowić Menadżera Projektu, który będzie wykonywał w imieniu i na rachunek Zamawiającego wszelkie czynności wynikające z umowy i przypisane Zamawiającemu, o ile z treści zawiadomienia o ustanowieniu Menadżera Projektu wystosowanego do Wykonawcy zgodnie z ust. 1.2 poniżej nie będzie wynikało nic innego. Czynności podejmowane przez Menadżera Projektu nie naruszają jakichkolwiek uprawnień i obowiązków Wykonawcy opisanych w umowie. 1.2 O ustanowieniu i odwołaniu Menadżera Projektu Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę. W treści takiego powiadomienia Zamawiający wskaże zakres czynności, do których zgodnie z umową upoważniony jest Menadżer Projektu w imieniu Zamawiającego. 1.3 Funkcję Menadżera Projektu może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 1.4 Menadżer Projektu będzie podejmował wszelkie działania na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Zamawiającego. Za działania lub zaniechania Menadżera Projektu wobec Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Zamawiający tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. 2. Nadzór autorski będzie zobowiązany do współpracy z powołanym przez Zamawiającego Inżynierem Kontraktu, pełniącym funkcje nadzoru inwestorskiego dla powyższego zadania, 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji nieotrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres trzech lat od dnia odbioru końcowego obiektu będącego przedmiotem usługi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712480008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 27 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gliwice.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach