Przetargi.pl
Dostawa węgla EKO - groszek workowanego wraz z transportem i jego rozładunkiem dla budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego przy ul. Odlewników 43 w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA ogłasza przetarg

 • Adres: 42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3605688 , fax. 34 3605747
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
  Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8
  42-202 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3605688, fax. 34 3605747
  REGON: 15056552700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arr.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna, Główny Akcjonariusz Gmina Miasto Częstochowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla EKO - groszek workowanego wraz z transportem i jego rozładunkiem dla budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego przy ul. Odlewników 43 w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla EKO-groszek workowanego wraz z transportem i rozładunkiem w ilości 12 ton dla budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego przy ul. Odlewników 43 w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy związane z jego realizacją określa załączniku nr 1 do części I SIWZ oraz wzór umowy, który stanowi część III SIWZ. 2.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 09.11.10.00 - 0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla 3.Wartość zamówienia nie przekracza 200 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arr.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach