Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na placu zabaw przy ul.Dobrawy w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4493900 , fax. 032 4493955
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 032 4493900, fax. 032 4493955
  REGON: 00052364300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na placu zabaw przy ul.Dobrawy w Pszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na placu zabaw dla dzieci przy ul. Dobrawy w Pszczynie 253,9 m? nawierzchni ze sztucznej trawy o parametrach nie gorszych niż Fast Track 15 wraz z zasypką z piasku kwarcowego frakcji 0,2 - 0,8 mm w ilości 15-16 kg/ m?. 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 - Przedmiar robót. zwany w dalszej części SIWZ dokumentacją oraz treść niniejszego SIWZ. Dokumentacja jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.bip.pszczyna.pl. 4.2. Finansowanie inwestycji. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych Gminy Pszczyna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452362105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną