Przetargi.pl
Utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenach gminnych zlokalizowanych przy współnotach mieszkaniowych

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 39 69 780 , fax. 32 39 69 780
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
  ul. Smolenia 35 35
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 39 69 780, fax. 32 39 69 780
  REGON: 24314786400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenach gminnych zlokalizowanych przy współnotach mieszkaniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenach gminnych zlokalizowanych przy wspólnotach mieszkaniowych. 2.Prace obejmują: zbieranie zanieczyszczeń z wszystkich terenów, koszenie trawników, zamiatanie ciągów pieszych, zamiatanie dróg osiedlowych, pielęgnacja żywopłotów, pielęgnacja kwietników, rabat roślinnych, zamiatanie podwórzy (nawierzchnie utwardzone), wiosenne wygrabianie liści. 3.Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w: 1) zakresie czynności, 2) wykazach terenów, 3) wzorze umowy, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Kompleks zadań objętych zamówieniem jest wypełnieniem obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku nałożonych na zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) 5. Wykonawca w oparciu o wskazany zakres oraz własne doświadczenie winien dokonać wyceny prac ujmując wszystkie koszty ich wykonania, w szczególności koszty pracy sprzętu i pracowników oraz zakupu materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamaiwiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach