Przetargi.pl
Restauracja i konserwacja zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynków nadszybia szybu Carnall (1870r.) oraz rozdzielni 6 kV (1914r.), Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 93
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 271 40 77 , fax. 0-32 271 40 77 wew. 5518
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu
  ul. 3 Maja 93 93
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 0-32 271 40 77, fax. 0-32 271 40 77 wew. 5518
  REGON: 24059179400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniaguido.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Restauracja i konserwacja zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynków nadszybia szybu Carnall (1870r.) oraz rozdzielni 6 kV (1914r.), Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich mających na celu odtworzenie oryginalnego wyglądu zabytkowych elementów wyposażenia rozdzielni 6 kV oraz urządzeń sygnałowych budynku nadszybia szybu Carnall Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu obejmujący: - prace związane z odtworzeniem sekcji dawnej rozdzielni prądu w budynku dawnej rozdzielni 6 kV, - prace związane z restauracją i konserwacją dwóch tablic sygnałowych w budynku nadszybia szybu Carnall, Przeprowadzone prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie mają zabezpieczyć zabytkowe elementy przed dalszym niszczeniem powodowanym przez niekorzystne warunki atmosferyczne, a także przywrócić elementom pierwotny wygląd z pierwszych lat ich eksploatacji. Prace polegają na odtworzeniu oryginalnego wyglądu urządzeń, bez przywrócenia ich funkcji pierwotnych. Budynki nadszybia szybu Carnall oraz rozdzielni wchodzą w skład zespołu zabudowy dawnej Kopalni Królowa Luiza wpisanej do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A-1539-93. W związku z powyższym wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim w oparciu o Pozwolenie nr 144-2010 z dnia 16.02.2010 r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z późniejszymi zmianami oraz Postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.02.2012 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 925221007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalniaguido.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach