Przetargi.pl
Wykonanie podziału działek położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego - 6 zadań

Powiat Częstochowski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3229100, 3229126 , fax. 034 3229111
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Częstochowski
  ul. Jana III Sobieskiego 9 9
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3229100, 3229126, fax. 034 3229111
  REGON: 15218083700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie podziału działek położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego - 6 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia wykonaniu podziału działek położonych w wybranych gminach powiatu częstochowskiego w podziale na 6 zadań zgodnie z poniższym opisem. Zadanie 1 - Zadanie polega na wykonaniu podziału działek położonych w miejscowości Małusy Wielkie, gmina Mstów; Zadanie 2 - Zadanie polega na wykonaniu podziału działki położonej w miejscowości Wancerzów, gmina Mstów; Zadanie 3 - Zadanie polega na wykonaniu podziału działek położonych w miejscowości Bystrzanowice, gmina Janów; Zadanie 4 - Zadanie polega na wykonaniu podziału działki położonej w miejscowości Kuźnica Lechowa, gmina Mykanów; Zadanie 5 - Zadanie polega na wykonaniu podziału działek położonych w miejscowości Kruszyna, gmina Kruszyna; Zadanie 6 - Zadanie polega na wykonaniu podziału działek położonych w miejscowości Kuźnica Grodziska, gmina Koniecpol; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713550001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-czestochowski.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach