Przetargi.pl
Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 1

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4990077 , fax. 33 4990077 w. 420
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  ul. Wyzwolenia 25 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 33 4990077, fax. 33 4990077 w. 420
  REGON: 07218230900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 1. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ok. 690 mb fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających przyłączenie do sieci 57 budynków położonych w sołectwach Wilkowice, Bystra i Meszna. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - dokumentacja projektowa, - przedmiar robót zagregowany, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 4.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały, wyroby za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów, wyrobów, urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów, wyrobów, materiałów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały, wyroby, urządzenia które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia do oferty stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub wyroby. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. 5.Zaleca się przed przystąpieniem do wyceny oferty dokonać wizji lokalnej, cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 6.W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: - oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy), - kserokopia uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby Inżynierów Budownictwa, - kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zawierający kalkulację ceny oferty, - specyfikacje techniczne, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty na istotne wyroby, materiały planowane do zastosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gwwilkowice.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach