Przetargi.pl
wykonywanie robót w zakresie obsługi technicznej budynków wybudowanych w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gliwicach, będących własnością Zamawiającego

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3392900 , fax. 032 3392962
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
  ul. Dolnych Wałów 11 11
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3392900, fax. 032 3392962
  REGON: 27656763200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie robót w zakresie obsługi technicznej budynków wybudowanych w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gliwicach, będących własnością Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z numeracją SIWZ: 3.1Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych robót budowlanych związanych z obsługą techniczną budynków wybudowanych w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gliwicach których właścicielem jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.2Zamawiający wymaga składania ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: 1Temat: wykonywanie prac dekarskich. 2Temat: wykonywanie prac ogólnobudowlanych. 3Temat: wykonywanie prac instalacyjnych wod-kan, C.O. 3.3Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3.4Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Gwarancja na materiały, według zaleceń producenta. Reklamacje na zastosowane materiały realizować będzie Wykonawca. 3.5Wykonawca może złożyć ofertę w dowolnym zadaniu/zadaniach. 3.7Zakres przewidywanych robót określa załącznik do SIWZ - założenia do przetargu na konserwację. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia robót innych niż wymienione w wykazie. 3.8Standard użytych materiałów winien być każdorazowo ustalony z Zamawiającym w formie pisemnej. 3.9Wykonanie robót bez zlecenia będzie upoważniało Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę na te roboty. 3.10Zakres robót określony przez Zamawiającego nie może być przez Wykonawcę samowolnie zmieniony. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. 3.11Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania zamówienia. 3.12Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku i ich posesji na szkody. 3.13Zamawiający nie wyraża zgodny na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamującego firmę Zamawiającego. 3.14Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje treść wzoru umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 3.15Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.16Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113411
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.zbm.gliwice.pl/045.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach