Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na zadaniu- Rewitalizacja miasta Końskie I - Park Miejski

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1/24 1/24
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na zadaniu- Rewitalizacja miasta Końskie I - Park Miejski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1- pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane) bez ograniczeń. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy. Ponadto Inspektor zobowiązany jest do kontroli prawidłowości realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzania miesięcznych raportów z przebiegu robót, przygotowania dla zamawiającego danych do protokołów odbioru, rozliczanie wykonanych robót, analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych. Z każdej obecności inspektora nadzoru inwestorskiego na placu budowy- będzie sporządzony wpis w dzienniku budowy oraz dokumentacja techniczna. Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie wydanych decyzji: Starosty Koneckiego Nr BP.6740.209.2012.MW z dnia 25.06.2012 r.; Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 82A/2012 z dnia 26.03.2012r. znak: WUOZ.5134.325.3.2012.A; Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 16/2012 z dnia 22.02.2012r. znak: WUOZ.5134.325.4.2012.A; Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 421A/2010 z dnia 06.08.2010 znak:WUOZ-4001/2896/10; Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 484A/2010 z dnia 14.09.2010 znak: WUOZ-4001/3458/10 zmieniająca decyzję Nr 421A/2010 z dnia 06.08.2010 znak:WUOZ-4001/2896/10; Starosty Koneckiego Nr BP.RS.7351-490/10 znak: BP-20162/10 z dnia 22.10.2010r. Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego Rewitalizacja miasta Końskie- Park Miejski określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy oraz STWiOR. i/lub Zadanie nr 2- Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane) bez ograniczeń Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane) bez ograniczeń Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy. Ponadto Inspektor zobowiązany jest do kontroli prawidłowości realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzania miesięcznych raportów z przebiegu robót, przygotowania dla zamawiającego danych do protokołów odbioru, rozliczanie wykonanych robót, analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych. Z każdej obecności inspektora nadzoru inwestorskiego na placu budowy- będzie sporządzony wpis w dzienniku budowy oraz dokumentacja techniczna. Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie wydanych decyzji: Starosty Koneckiego Nr BP.6740.209.2012.MW z dnia 25.06.2012 r.; Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 82A/2012 z dnia 26.03.2012r. znak: WUOZ.5134.325.3.2012.A; Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 16/2012 z dnia 22.02.2012r. znak: WUOZ.5134.325.4.2012.A; Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 421A/2010 z dnia 06.08.2010 znak:WUOZ-4001/2896/10; Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 484A/2010 z dnia 14.09.2010 znak: WUOZ-4001/3458/10 zmieniająca decyzję Nr 421A/2010 z dnia 06.08.2010 znak:WUOZ-4001/2896/10; Starosty Koneckiego Nr BP.RS.7351-490/10 znak: BP-20162/10 z dnia 22.10.2010r. Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego Rewitalizacja miasta Końskie I- Park Miejski określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy oraz STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach