Przetargi.pl
Zakup i dostawa instrumentarium

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 361 58 17 , fax. (041) 361 58 17
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
  ul. Langiewicza 2 2
  25-381 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 361 58 17, fax. (041) 361 58 17
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chok.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa instrumentarium
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: instrumentarium wg ilości i asortymentu szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo- cenowym w załączniku nr1- pakiet nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Pakiet nr1-Instrumentarium 2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny, rok produkcji 2012, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1-pakiet nr1.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć firmowe materiały informacyjne (katalog, prospekt), zawierające dane techniczne, w którym winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych. 5.Przedmiot zamówienia opisany w pakiecie (części) musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr107, poz.679). 6.Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chok.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach