Przetargi.pl
EZ/ZP/129/2015 Sprzęt medyczny

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3671339 , fax. 041 3660014, 3671226, 3455584
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3671339, fax. 041 3660014, 3671226, 3455584
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EZ/ZP/129/2015 Sprzęt medyczny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Pakiet 1 - wielofunkcyjne łóżko elektryczne - 2 szt. Pakiet 2 - zestaw do diagnostyki noworodków - 1 kpl. Pakiet 3 - ssak elektryczny - 4 szt. Pakiet 4 - holter ciśnieniowy - 1 szt. Pakiet 5 - wózek medyczny reanimacyjny - 1 szt. Pakiet 6 - shaver artroskopowy - 1 szt. Pakiet 7 - elementy do zespoleń śródszpikowych kości - 1 kpl. Pakiet 8 - elektryczny aparat do wytwarzania i utrzymywania bezkrwawego pola operacyjnego na kończynie i do znieczuleń odcinkowych - 1 szt. Pakiet 9 - Spektralny, optyczny tomograf koherentny siatkówki - 1 szt. Pakiet 10 - Ultrasonograf okulistyczny - 1 szt. Pakiet 11 - Perymetr komputerowy - 1 szt. Pakiet 12 - Łóżka szpitalne - 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wszzkielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach