Przetargi.pl
Opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec

Miasto i Gmina Połaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27/218
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8650305 , fax. 015 8650328
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Połaniec
  ul. Ruszczańska 27/218 27/218
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8650305, fax. 015 8650328
  REGON: 83040971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polaniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje następujące prace projektowe i inne prace składające się na: Opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec: Etap 1: 1) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366172T ul. Tylna w Połańcu długości 200mb 2) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366209T w msc. Winnica długości 200mb Etap 2: 3) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366080T w msc Rudniki długości 1100mb 4) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki długości 550mb 5) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366021T w msc. Rudniki długości 490mb 6) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366163T w msc. Kraśnik długości 1300mb 7) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366164T w msc. Kraśnik długości 800mb 8) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366027T w msc. Okrągła długości 700mb 9) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366213T w ul. Nadwiślańska w msc. Winnica długości 778mb 10) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366212T w msc. Winnica długości 990mb 11) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366119T w msc. Kamieniec długości 430mb 12) Przebudowa/remont drogi gminnej nr 366083T w msc. Wymysłów długości 1200mb Uwaga: a) długość przedmiotowych dróg jest podana z tolerancją +/- 20% b) przy przedmiotowych drogach trzeba zaprojektować chodnik lub pobocze. Załączony zakres rzeczowy prac projektowych- zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 400 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec NR 80942500080000234920060008

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polaniec.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach