Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU PROKURATUR REJONOWYCH W KIELCACH UL. SANDOMIERSKA 106

Prokuratura Okręgowa w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3649941, 3649974 , fax. 41 3649994
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Kielcach
  ul. Mickiewicza 7 7
  25-352 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3649941, 3649974, fax. 41 3649994
  REGON: 00000031300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU PROKURATUR REJONOWYCH W KIELCACH UL. SANDOMIERSKA 106
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usługi całodobowej, bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej budynku administracyjnego oraz budynku techniczno-gospodarczego na zapleczu posesji Prokuratur Rejonowych Kielce Wschód i Zachód w Kielcach, ul. Sandomierska 106 wspomaganej technicznymi środkami zabezpieczenia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w każdym dniu tygodnia bezpośredniej ochrony fizycznej budynków w dni robocze w godzinach 700-1600 przez dwóch pracowników, w dni robocze w godzinach 1600-700 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo - przez jednego pracownika. 2. Ochrona budynków prowadzona będzie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie obiektów i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami wydanymi przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi obiektów prokuratur i wymogami Zamawiającego. Fizyczna ochrona obiektu prowadzona będzie przez ochroniarzy uzbrojonych w krótką broń palną. Organizacja i czasokres pracy poszczególnych osób podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 23 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: b) doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach